LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 11
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
Gauta iš: Pranas Bieliauskas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš skirtingo dydžio įplyšusių lapelių bei natų pluošto. Rankraščio būklė prasta. Rašyta juodu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu su rinkinio duomenimis.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 48
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 992 (Pastabos: Piščiko dainų rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 24 dainų tekstai ir 15 dainų su melodijomis natose.
Bendras turinio vienetų kiekis: 39
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1,2,2a,3-12,12a,13-17,17a,18,18a,19,20) (Pastabos: 1-20 dainų tekstai, 21-35 dainos su melodijomis natose.)
2. HARMONIZUOTA LIAUDIES DAINA (26, 35)
Pateikimo būdas: 1. rašytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1913 iki: 1933
Užrašytojas: 1. Piščikas (pastabos: Užrašė melodijas(27))
2. J. Rudavičius (pastabos: Melodijų užrašytojas (28-35).)
3. J. Stulginskaitė (pastabos: Užšarė nr. 17,17a)
4. Stasys Šimkus (pastabos: Harmonizavo dainą nr. 26)
Užrašymo vieta: 1. Semeliškės k., Trakų sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
2. Kunigiškiai k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
3. Kietaviškės k., Onuškio sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
4. Čiobiškis sen., , Širvintų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
5. Šešuoliai sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
6. Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
7. Telšiai apskr., , , (originale: )
8. Nieko nerasta (originale: Debeikiškių par. )
Pateikėjai: 1. Uršulė Piščikaitė , gyvenamoji vieta: Kunigiškiai k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 18,18a)
2. Marija Piščikaitė , gyvenamoji vieta: Kunigiškiai k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 18,18a)
3. K. Lisauskaitė , gyvenamoji vieta: Vilnius apskr., , , (apsk.vnt: 21)
4. E. Mikalauskaitė , gyvenamoji vieta: Kietaviškės k., Onuškio sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 22)
5. O. Lisauskaitė , gyvenamoji vieta: Čiobiškis sen., , Širvintų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 23)
6. Mykolas Damulis , gyvenamoji vieta: Šešuoliai sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 24,25)
7. P. Motekaitytė , gyvenamoji vieta: Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 28)
8. St. Abukevičiūtė , gyvenamoji vieta: Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 29)
9. Svirplienė , gyvenamoji vieta: Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 31)
10. A. Ivaškevičius , gyvenamoji vieta: Telšiai apskr., , , (apsk.vnt: 30)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Genovaitė Četkauskaitė - katalogino
3. Eligija Garšvienė - inventorino (Inventorinimas tikslintas 2012 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 

← Į sąrašą