LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 61
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Piemenų čiauškalai
Archyvo antraštė : Juozo Maceikos ir Stanislovo Ragelio tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro ant skirtingų lapų bei kortelių užrašyta tautosaka. Rašyta juodu rašalu, papildyta paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Rinkinio būklė patenkinama.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu.
Originali antraštė atspindi rankraščio tautosaką, užrašytą sąsiuvinyje.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 190
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 186 (Pastabos: Juozo Maceikos žodžių rinkinys)

2. LMD III 93 (Pastabos: Jono Rimšelio tautosakos rinkinys)

3. LMD III 228 (Pastabos: Stanislovo Ragelio dainų rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 7 dainos, 2 žaidinimai, 2 pasakos, 65 tikėjimai, 4 vietovardžiai, 3 vardai, 81 žodis, 38 talalinės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 202
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (3-9)
2. PASAKOS (10,11)
3. TIKĖJIMAI (12-40,49-84)
4. LAUKŲ VARDAI (42)
5. PIEVŲ VARDAI (43)
6. VARDAI (44) (Pastabos: upių pavadinimai)
7. GYVENAMŲJŲ VIETŲ VARDAI (41)
8. VARDAI (45,47-48) (Pastabos: žmonių vardai)
9. PAPRASTIEJI ŽODŽIAI (46,86-165)
10. TALALINĖS (166-203)
11. ŽAIDINIMAI (1, 2)
Užrašymo metai: nuo: 1932 iki: 1933
Užrašymo metų pastabos: Lietuvių mokslo draugijai tautosaka įteikta 1933 metais.
Užrašytojas: 1. Juozas Maceika (pastabos: 1-165)
2. Stanislovas Ragelis (pastabos: 166-203)
Užrašymo vieta: 1. Nieko nerasta (originale: Burbiškių k. )
2. Nieko nerasta (originale: Daugėliškis )
3. Nieko nerasta (originale: Lazdūnų k., Voložino aps. )
4. Nieko nerasta (originale: Paliūnų k. )
5. Nieko nerasta (originale: Pelesa )
6. Nieko nerasta (originale: Sankūnų k. )
7. Nieko nerasta (originale: Tauručiškių k. )
Pateikėjai: 1. Ona Gutkienė (apsk.vnt: 1-6,10,11)
2. Jonas Rimšelis (apsk.vnt: 9)
3. Jurgis Ragelis (apsk.vnt: 166-180)
4. Jonas Kalinauskas (apsk.vnt: 181-191,193,194,198-202)
5. A. Raudarskas (apsk.vnt: 192)
6. O. Keršulytė (Keršuliūtė) (apsk.vnt: 196)
7. Antanas Krikščiūnas (apsk.vnt: 197)
8. Antanas Paulauskas (apsk.vnt: 203)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1960. VIII. 22)

 

← Į sąrašą