LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 114
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Vytauto Didžiojo gimnazijos Kraštotyros kuopelės tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys prastos būklės. Rašyta paprastu pieštuku ir juodu rašalu ant skirtingo formato lapų bei kortelių. Pabraukta raudonu pieštuku. Raštas įskaitomas.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu. Pastaba apie rinkinio perdavimą: „V. D. G. Kraštotyros Kuopelės Archivas iš Petrausko per M. Untulį“.
Susiję ištekliai: 1. LMD III 100 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys

2. LMD III 116 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 29 pasakos, 96 tikėjimų, 5 mįslės, 20 patarlių ir priežodžių, 1 padavimas, atskiras sąsiuvinis su vietovardžiais ir kitais žodžiais (nenumeruotas), iškarpos iš laikraščių apie kraštotyros veiklą ir kita medžiaga.
Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 151
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-7,11,13-25, 27-34)
2. MĮSLĖS (9(1-5))
3. PRIEŽODŽIAI (10(1-20))
4. PATARLĖS (10(1-20))
5. TIKĖJIMAI (8(1-82), 26(1-14))
6. Burtai (8(1-82), 26(1-14))
7. PADAVIMAI (12)
8. PAPRASTIEJI ŽODŽIAI (35)
9. KITA (35)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1933
Užrašymo metų pastabos: Tautosaka įteikta LMD fondui 1934 metais.
Užrašytojas: 1. Kazys Tijūnėlis (pastabos: 1,2)
2. Hubertas Gudelaitis (pastabos: 3-7)
3. Leopoldas Skulevičius (pastabos: 8(1-15))
4. Juozas Vaina (pastabos: 11)
5. Zigmas Miliauskas (pastabos: 12,13)
6. Antanas Jadzevičius (pastabos: 15,16)
7. B. Laurinavičius (pastabos: 19)
8. M. Rusokas (pastabos: 20)
9. Antanas Akstinas (pastabos: 21)
10. Kajetonas Baranauskas (pastabos: 22,23)
11. V. Martiškėnas (pastabos: 24-34)
Užrašymo vieta: 1. Gėliūnai k., Gervėčių apyl., Astravo r., Gardino sr. (originale: )
2. Ignalina r. sav., , , Utenos apskr. (originale: )
3. Strigailiškis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
4. Ožkiniai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Aškinių paštas, Kaltinėnų par. )
5. Nieko nerasta (originale: Dūkštas )
6. Dieveniškės sen., , Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kižbų sodž., Kaulališkių par., Dzieveniškių vls. )
7. Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kretonių sodž., Kaltanėnų vals. )
8. Nieko nerasta (originale: Šarkiškės sodž., Valkininkų par. )
9. Nieko nerasta (originale: Vidugirių sodž., Seinų parap. )
Pateikėjai: 1. Edvardas Sidabras , gyvenamoji vieta: Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 3)
2. P. Miliauskas (apsk.vnt: 12,14)
3. Liudvisia Miliauskaitė (apsk.vnt: 13)
4. Jokūbas Jadzevičius , gyvenamoji vieta: Gėliūnai k., Gervėčių apyl., Astravo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 15,16)
5. Jonas Jadzevičius , gyvenamoji vieta: Gėliūnai k., Gervėčių apyl., Astravo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 17)
6. Viktoras Čepanis (Čeponis) , gyvenamoji vieta: Ignalina sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 27-30)
7. Motiejus Damaška , gyvenamoji vieta: Strigailiškis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 31-34)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

 

← Į sąrašą