LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 117
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro į sąsiuvinius užrašyta tautosaka, rankraštis patenkinamos būklės, rašyta juodu rašalu raštas įskaitomas. Parametrai 16x20 cm.
Pastabos: Rankraštyje saugomas laiškas LMD valdybai del tautosakos rinkimo.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 166
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 14 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys

2. LMD III 21 Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys

3. LMD III 95 Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 padavimas, 6 pasakos, 1 pasakojimas, 103 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 110
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (9-66,66a,67-109)
2. PASAKOS (2-7)
3. PADAVIMAI (1)
4. PASAKOJIMAI (8) (Pastabos: \"Atsiminimas apie baudžiavą\")
Užrašymo metai: nuo: 1933 iki: 1934
Užrašymo metų pastabos: Tautosaka įteikta LMD 1934 metais.
Užrašytojas: Viktoras Maldžiūnas
Užrašymo vieta: 1. Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
2. Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (originale: )
3. Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
4. Vaikūčiai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
5. Lukna k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
6. Šutonys k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
7. Bajorai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
8. Meironys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
9. Nieko nerasta (originale: Miežionių sodž., Švenčionys )
10. Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Žalabai )
Pateikėjai: 1. A. Kraučiūnas , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 2)
2. Elena Bileišytė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1,70-72,76,78-80)
3. Pranas Bileišis , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 3,4,75,85)
4. Justina Šiaudinienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 5,6,29)
5. Justinas Čibiras , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 8)
6. Antanas Maldžiūnas , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 7,17-23,89)
7. Juozas Gumbrys , gyvenamoji vieta: Vaikūčiai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 9-12)
8. Balys Juršėnas , gyvenamoji vieta: Lukna k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 13-16,39)
9. Elena Maldžiūnienė , gyvenamoji vieta: Šutonys k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 24)
10. Jonas Jurkėnas , gyvenamoji vieta: Bajorai k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 25-28,30-32,41,109)
11. Karolina Padleckaitė , gyvenamoji vieta: Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 33-38,40,90-93)
12. Mikalina Steckaitė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 42,43,46-48)
13. Lucė Kriaučiūnienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 44,82-84)
14. Antanas Kriaučiūnas , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 45)
15. Razalija Rimšelienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 50-52,69)
16. Ona Dieninytė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 53)
17. Maralia Kraučiūnienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 54)
18. Monika Kraučiūnienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 55,56)
19. Kazys Padleckas , gyvenamoji vieta: Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 57,58,67,94)
20. Marijona Jonelytė (apsk.vnt: 59,60,86-88,95-108)
21. L. Čebatorytė , gyvenamoji vieta: Žalabiškės k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 61-66,66a)
22. Ona Rimšelienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 68)
23. Anelė (Anielia) Bileišienė , gyvenamoji vieta: Palūšė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 73,74,77)
24. Julius Kriaučiūnas , gyvenamoji vieta: Meironys k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 81)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

 

← Į sąrašą