LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 189
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Valerijono Cicėno mokinių tautosakos rinkinys
Gauta iš: Valerijonas Cicėnas
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 939
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 670 dainų tekstai ir 1 scenos vaizdelis.
Bendras turinio vienetų kiekis: 671
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. VAIDINIMŲ DIALOGAI (1) (Pastabos: Scenos vaizdelis)
2. LIAUDIES DAINOS (1a, 2-66, 66a, 67-123, 123a, 124-467, 467a, 468-546, 546a, 547-666)
Užrašymo metai: iki: 1935
Užrašytojas: 1. Melanija Pivoriūnaitė
2. Mania Grigaliūnaitė
3. Antanas Krasauskas
4. Bronė Spėčiūtė
5. Jonas Spėčius
6. Mykolas Krasauskas
7. Leonas Gruzdis
8. Albertas Burokas
9. Stasė Spėčiūtė
10. Algirdas Asipavičius
11. Albertas Pivoriūnas
12. Veronika Siekonytė
13. Anastazija Grigaliūnaitė
14. Adolius Umbražūnas
15. Kastancija Grigaliūnaitė
16. Zigfrida Grigaliūnaitė
17. Ziunia Burokaitė
18. Emilė Gruzdytė
19. Adolius Laurutėnas
20. Adelė Činčikienė-Pivoriūnaitė
21. Adelė Martinėnaitė
22. Genė Krasauskaitė
23. Alfonas Gruzdis
Užrašymo vieta: 1. Kukutėliai k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
2. Salelė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
3. Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
4. Lekiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
5. Guntauninkai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
6. Raistiniškės k., Degučių sen., Zarasų r. sav., Utenos apskr. (originale: )
7. Radiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
8. Būkliškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
9. Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
10. Tverečius mstl., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
11. Janionys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
12. Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
13. Dysna k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
14. Daubariškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
15. Pivorai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
16. Karalyčia k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
17. Adutiškis sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškio parap. )
18. Užpaliai sen., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Užpalių parap. )
Pateikėjai: 1. Uršulė Burokienė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 201-204, 340, 342, 375, 377, 381, 382)
2. Marijona Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1a, 3, 4, 7-16, 74, 78-80, 83-88, 650, 652-654, 657, 661-665)
3. Paulina Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Karalyčia k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 2, 17)
4. Paulina Lukaševičienė , gyvenamoji vieta: Karalyčia k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 5, 656)
5. Albina Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Pivorai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 6, 81, 82, 658-660, 666)
6. Uršulė Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Karalyčia k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 18, 655)
7. Adelė Spėčienė iš Daubariškės k. , gyvenamoji vieta: Daubariškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 59, 395-427, 585)
8. Adelė Cicėnaitė , gyvenamoji vieta: Daubariškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 61-64, 583)
9. Kastancija Krasauskienė , gyvenamoji vieta: Dysna k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 66a)
10. Elena Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 75, 513-517, 526-533, 541-543, 545, 551)
11. A. Asipavičius , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 197)
12. A. Asipavičienė (orig: Osipavičienė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Šiūlėnai (apsk.vnt: 198, 199)
13. Liucija Gruzdienė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 200)
14. O. Asipavičienė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 205)
15. U. Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 206)
16. Modesta Pivoriūnaitė (orig: Madesta Pivorūnaitė), gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 207-216, 218)
17. Galena Siekonienė , gyvenamoji vieta: Janionys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 219-239, 464, 603)
18. Elena Jakštytė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 240-252, 265, 271-276, 306, 307, 313-315, 317, 318, 324-328, 331-334)
19. Lucija Meilavica , gyvenamoji vieta: Tverečius mstl., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 253-258)
20. Karolina Martinėnaitė (orig: Karusia), gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 261, 262, 554-560)
21. Elena Grigaliūnaitė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 263, 264, 266, 268, 277)
22. Antanas Grigaliūnas , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 267, 270)
23. Liucija Grigaliūnaitė (orig: Liancia Grigaliūnaitė), gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 269, 316, 319-323, 335, 546, 546a, 547-550)
24. Albina Laurutėnienė , gyvenamoji vieta: Dysna k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 279, 280)
25. Cecilija Vileitaitė , gyvenamoji vieta: Dysna k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 281)
26. Ona Krasauskienė , gyvenamoji vieta: Užpaliai sen., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 282-298)
27. Adelė Grigaliūnienė , gyvenamoji vieta: Kukutėliai k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 308)
28. J. Pivoriūnienė , gyvenamoji vieta: Būkliškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 336, 337, 339, 341, 343-347, 362, 364, 376, 379, 380)
29. Lionia Burokaitė , gyvenamoji vieta: Adutiškis sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 378)
30. Juzia Pauliukėnaitė , gyvenamoji vieta: Radiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 428-454, 460, 461, 476, 477, 480, 484-4490)
31. Uršulė Karlavičienė , gyvenamoji vieta: Raistiniškės k., Degučių sen., Zarasų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 455, 458, 459)
32. Magdalena Skrebutėnaitė , gyvenamoji vieta: Radiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 456, 457, 462, 463, 468-471, 473, 474, 478, 479, 481-483, 491-494)
33. Marijona Gruzdytė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 465, 466)
34. Genė Spėčiūtė (orig: Genia Spėčiūtė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 467, 467a)
35. Elena Siekonienė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 472)
36. Melanija Azarevičiūtė , gyvenamoji vieta: Dysna k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 495-500)
37. Karolina Šimanaliūtė (orig: Karalina Šimanaliūtė), gyvenamoji vieta: Guntauninkai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 501-510)
38. Feliksas Pivoriūnas , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 511, 512, 518-524, 544)
39. Agota Pivoriūnienė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 534, 537)
40. Marijona Pivoriūnienė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 535, 536, 540)
41. Albina Pivoriūnienė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Rimaldiškė (apsk.vnt: 538)
42. Filmina Martinienė (orig: Tilmina Martinienė), gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 553, 553)
43. A. Šimkutė , gyvenamoji vieta: Lekiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 561-582, 634, 635, 637, 640, 641)
44. Leonora Spėčienė (orig: Levanora Speciene), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 584, 587, 588, 622, 624, 631, 632)
45. Adelė Spėčienė iš Vosiūnų k. (orig: Adelia Spečienė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 590-593, 595, 596)
46. Vilia Gruzdytė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 597, 599, 611, 615, 616, 618, 620, 623, 626, 628, 633)
47. Pranė Gruzdienė (orig: Pranusia Gruzdienė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 598)
48. Magdalena Gruzdienė , gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 600-602, 604-606, 608, 612, 613, 619, 625, 630)
49. Stasė Gruzdytė (orig: Stasia Gruzdytė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 607, 609, 610, 614)
50. Mikalina Laurinaitė , gyvenamoji vieta: Kiniūnai k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 617, 621, 627)
51. Adelė Gruzdytė (orig: Adelia Gruzdytė), gyvenamoji vieta: Vosiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 629)
52. P. Krasauskienė , gyvenamoji vieta: Salelė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 636, 639)
53. A. Krasauskienė , gyvenamoji vieta: Lekiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 638)
54. O. Krasauskienė , gyvenamoji vieta: Lekiškė k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 642-647)
55. Agota Pivoriūnaitė , gyvenamoji vieta: Piemenys k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 649, 651)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino

 

← Į sąrašą