LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 129
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : J. Jazukevičiaus tautosakos rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Inventorinimo data: 1947
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 127
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 98 dainos, 4 sakmės, 12 pasakų, 1 anekdotas, 1 patarlių ir priežodžių, 13 tikėjimų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 129
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-81, 81a, 82-90, 91-93, 95-98)
2. PASAKOS (99-110)
3. ANEKDOTAI (111)
4. PATARLĖS (129)
5. PRIEŽODŽIAI (129)
6. SAKMĖS (120-122, 124)
7. TIKĖJIMAI (112-119, 123, 125-128)
Užrašymo metai: 1933
Užrašytojas: J. Jazukevičius
Užrašymo vieta: 1. Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kabelių parapijos )
2. Marcinkonys sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Marcinkonių parapija )
3. Rudnia k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Rudnios kaimo Marcinkonių parap. )
Pateikėjai: 1. Morkus Esteris (pastabos: Spėjama, kad šis pateikėjas galėjo padainuoti dainas nuo 1 iki 32. Pavardė užrašyta tik prie dainos Nr. 32; apsk.vnt: 32)
2. M. Karsokaitė , gyvenamoji vieta: Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 33-36)
3. Selena Jaskelevičienė , gyvenamoji vieta: Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 48, 99-107)
4. Agota Kašėtienė , gyvenamoji vieta: Marcinkonys sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 67)
5. Ona Valentukevičienė , gyvenamoji vieta: Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: 69, 70, 74)
6. K. Kašėtienė (orig: Kristina Kašėtienė), gyvenamoji vieta: Rudnia k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: 79 m. a.; apsk.vnt: 76, 77)
7. Romualdas Grigas , gyvenamoji vieta: Marcinkonys sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 108-111)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasak. t. sukatalogintos 1975. II. 26)
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Dainos sukataloginos 1958. V. 13)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

 

← Į sąrašą