LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 230
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Tautosaka. J. Poškos Barčiai 1931 m.
Archyvo antraštė : Juozo Poškos tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961. II
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė gera. Rašyta juodu rašalu. Raštas aiškus, lengvai įskaitomas. Retesni tarminiai žodžiai pabraukti mėlynu pieštuku. Parametrai 15,8x19,8 cm.
Pastabos: Rankraščio inventoriniame lape rašoma, kad šis rinkinys rastas tvarkant ikikarinius dainų nuorašus 1960 m.

Didžiąją šio rinkinio užrašytos tautosakos dalį sudaro tikėjimai. Pateikėjai nenurodyta.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 38
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 105 (Pastabos: Juozo Poškaus tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 134 tikėjimai, 2 sakmės, 4 užkalbėjimai, 7 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 147
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (141-147)
2. TIKĖJIMAI (1-48, 50-72, 74-127, 129-132, 135-140) (Pastabos: Užrašytų tikėjimų tematika įvairi: kalėdiniai būrimai, bandymai nulemti geresnį derlių, veiksmai atliekami dėl geresnės žmonių bei gyvulių sveikatos ir t. t.)
3. UŽKALBĖJIMAI (73, 128, 133, 137)
4. SAKMĖS (49, 131) (Pastabos: Šie kūriniai yra tikėjimų pobūdžio.)
Užrašymo metai: 1931
Užrašytojas: Juozas Poškus
Užrašymo vieta: 1. Barčiai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Varėna Barčiai )
2. Varėna sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Varėnos parap. )
Pateikėjai: Ona Poškutė (orig: O. Poškiutė), gyvenamoji vieta: Barčiai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 141, 144-147)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1961. V. 18)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

← Į sąrašą