LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 263
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Įvairių rinkėjų tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu, violetiniu rašalu, pieštuku. Rinkinį sudaro pluoštas nesusegtų sąsiuvinio lapų, 1 lapas didesnio formato bei du sąsiuviniai. Kai kurie lapai yra stipriau susidėvėję, iš kraštelių įtrūkę. Rinkinio parametrai: 14,5x20,5 cm., 16, 4x20,6 cm., 22,8x36,8 cm.
Pastabos: Daina Nr. 1 yra su melodija. Metrika nenurodyta, tačiau iš pavadinimo galima manyti, kad ji yra užrašyta Ratnyčios parapijoje.

Rinkinyje yra archyvo darbuotojos A. Jakubynienės, inventorinusios rinkinį, užrašytų pastabų (rašyta pieštuku).

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 54
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 45 dainos, 2 raudos, 1 pasakojimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 48
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-4, 7-13, 15-48)
2. RAUDOS (5, 6)
3. PASAKOJIMAI (14)
Užrašymo metai: nuo: 1923 iki: 1935
Užrašytojas: 1. L. Žiburėlis (pastabos: apsk. vnt.: 4)
2. Jonas Zabrockas (pastabos: apsk. vnt.: 8)
3. J. Budriavičius (orig: Budriaučius) (pastabos: apsk. vnt.: 11)
4. Rudienio lapas (pastabos: apsk. vnt.: 12)
5. Kazys Giužauskas (pastabos: apsk. vnt.: 13)
6. Jonas Žilius (Žilinskas) (pastabos: Manoma, kad rinkinyje yra lapas su J. Žiliaus užrašyto kūrinio pabaiga. Identifikuojant rašyseną, remtasi LMD I 121, LMD I 270, LMD I 782 rinkiniais.)
Užrašymo vieta: 1. Stoniūnai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 21 Gyvenamoji vieta nustatyta, remiantis LMD I 410 rinkiniu.)
2. Antaprūdė vs., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: ...Antaprūdėje Linkmenų parap... , pastabos: apsk. vnt.: 13)
3. Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Marcinkonys , pastabos: apsk. vnt.: 36-48)
Pateikėjai: 1. Balandis (apsk.vnt: 1)
2. Jonas Laurynavičius (apsk.vnt: 4)
3. Nast. Giužauskaitė , gyvenamoji vieta: Antaprūdė vs., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 13)
4. A. Dzenuciūtė , gyvenamoji vieta: Dainava k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 15-18)
5. G. Turevičius , gyvenamoji vieta: Stoniūnai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 21)
6. Marijona Karsokaitė , gyvenamoji vieta: Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 36-41, 43-48)
7. Agota Mazgeliūtė , gyvenamoji vieta: Marcinkonys k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 42)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - skaitmenino
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinta 2013 06 11)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 

← Į sąrašą