LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 144
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Pranas Šivickis (Pastabos: Milda – slapyvardis)
Sudarymo vieta: 1. Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis gerai išsilaikęs, kai kurie lapų kraštai įplyšę, popierius su vandens ženklais, rašyta juodu rašalu, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai 20x25,3 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 133
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

2. LMD I 262 Prano Šivickio tautosakos rinkinys

3. LMD I 303 Prano Šivickio pasakų rinkinys

4. LMD I 311 Prano Šivickio pasakų rinkinys

5. LMD I 315 Prano Šivickio tautosakos rinkinys

6. LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

7. LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 59 sakmės, 16 pasakų, 2 pasakojimai, 3 pasakėčios, 1 legenda, 12 tikėjimai, 4 anekdotai, 4 priežodžiai. Inventorinimas tikslintas 2010 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 101
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (1, 3, 5-6, 8-9, 13-16, 18, 20, 27, 30, 32-35, 36a, 39, 41-46, 48-52, 54-64, 66, 68-83)
2. PASAKOS (2, 4, 10-12, 17, 19, 21-23, 29, 31, 37, 40, 47, 65)
3. PASAKOJIMAI (53, 67)
4. TIKĖJIMAI (28a, 28b, 36, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36j, 36k)
5. PASAKĖČIOS (24, 26, 37)
6. PASAKOS-LEGENDOS (7)
7. ANEKDOTAI (25, 28f, 28g, 38)
8. PRIEŽODŽIAI (28, 28c, 28d, 28e)
Užrašymo metai: nuo: 1900 iki: 1905
Užrašytojas: Pranas Šivickis (orig: Pranys Šivickis) (pastabos: Milda – slapyvardis)
Užrašymo vieta: 1. Maižiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Maižiškių k., Šidl. prp. )
2. Šiluva mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šidlave )
3. Šunkepiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šunkepiuose, Šidlavp par., Raseinių pav. )
4. Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žaiginyje )
5. Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškiai, Šidlavo parapija , pastabos: Keletas tekstų yra užrašyti Žaigionio kaime, bei Šiluvos miestelyje.)
Pateikėjai: 1. Kazimieras Šivickis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1, 13, 24, 30, 35)
2. Šivickis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2, 4, 9, 17, 76)
3. Pranciškus Levonas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 3, 34, 48)
4. Uršulė Levonienė (orig: Urš. Levonene), gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 5, 8, 14, 25, 30, 31, 33, 40, 43-45, 55, 57, 60, 63-66, 68-72, 81, 82)
5. Antanas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 6,50-52,81)
6. Juozas Valantinas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7,16,42,59,61)
7. Lionginas Ramanauskis , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10,73)
8. Jonas Adomaitis , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11, 22, 23, 79)
9. Kazimieras Bakšys , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 12, 18-21, 26, 38, 47, 67)
10. Uršulė Grigienė , gyvenamoji vieta: Maižiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 15,75,83)
11. Ona Mickuvienė , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: 27, 41, 54)
12. Zofija Karabinaitė , gyvenamoji vieta: Šunkepiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 29)
13. Ona Petrauskienė (orig: Ona Petrauskene), gyvenamoji vieta: Šiluva sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 37)
14. Ona Karabinienė , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 39)
15. Antanas Gailius , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 46)
16. Ona Vaičiulienė , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 49)
17. Pranaitis , gyvenamoji vieta: Žaiginys mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 56)
18. Uršulė Rašimaitė (orig: Uršulė Rašimikė), gyvenamoji vieta: Bardiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 58)
19. Praciškus Vaičiulis (apsk.vnt: 62)
20. Selvestras Bunius , gyvenamoji vieta: Šiluva mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 74)
21. Petras Levonas , gyvenamoji vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 78)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)
2. Andželika Jakubynienė - susijęs (2010 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

 

← Į sąrašą