LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 209
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
Sudarymo metų pastabos:
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs. Rašyta juodu rašalu lenkiškais rašmenimis. Raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 23x36,5 cm., 18x22 cm., 11,5x8 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš trijų dalių. Kiekviena jų turi atskirą numeraciją. 1-19 numeriai kai kur dubliuojasi.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 68
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 551 Kazio Skerniavičiaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 799 Kazio Skerniavičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 676 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) patarlių ir priežodžių tautosakos rinkinys

4. LMD I 390 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) dainų rinkinys

5. LMD I 424 Juozo Stonio ir Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys

6. LMD I 470 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys

7. LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys

8. LMD I 676 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) patarlių ir priežodžių rinkinys

9. LMD I 678 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) priežodžių rinkinys

10.

11. LMD I 211 a Liudvikos Didžiulienės tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 19 pasakų, 8 dainos (talalinės), 15 trumpųjų pasakymų, 32 tikėjimai, iš jų 6 liaudies medicinos aprašai, 3 erzinimai, 3 patarlės, 1 keiksmas, 1 sakmė. Inventorinimas tikslintas 2009 m.

Bendras turinio vienetų kiekis: 85
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-19)
2. LIAUDIES DAINOS (1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 17) (Pastabos: Visos dainos yra talalinės.)
3. TRUMPIEJI PASAKYMAI (3, 9, 13, 18-20, 135-141, 168, 169)
4. TIKĖJIMAI (22, 142-144, 147-149, 150-155, 156, 158, 161-163, 165-167, 170-178, 179) (Pastabos: Dalį tikėjimų sudaro su liaudies medicina susiję pasakojimai, Kūčių ir Kalėdų burtai.)
5. LIAUDIES MEDICINA (142, 143, 152, 153, 155, 159 ) (Pastabos: Tekstuose aprašoma maginė gydomoji praktika.)
6. ERZINIMAI (7, 8, 11)
7. PATARLĖS (12, 15, 16)
8. KEIKSMAI (21)
9. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (23)
10. PRIEŽODŽIAI (12, 15, 16)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1898 iki: 1913
Užrašymo metų pastabos: Rankraštyje nurodyta, kad K. Skerniavičiaus tautosakinė medžiaga užrašyta 1898-1910 m., Mečio Jurgelio – 1913 m. Nenurodyta kada užrašytas paskutinis pluoštas, kurį sudaro tikėjimai ir burtai.
Užrašytojas: 1. Kazimieras Skerniavičius
2. Mėčius Jurgelys (Anti-Ragutis)
3. Liudvika Didžiulienė-Žmona (pastabos: Užrašė Nr. 135-166 L. Didžiulienės pavardė nustatyta aprašant kitus rinkinius.)
Užrašymo vieta: 1. Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: Nr. 12)
2. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruzdžių apyl. )
3. Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Sobuvos k., Jezno prp., Trakų pav. )
Pateikėjai: 1. Motiejus Barnatonis (apsk.vnt: 5)
2. Ieva Palionienė , gyvenamoji vieta: Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1-4)
3. Jurgis Palionis , gyvenamoji vieta: Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 15-16)
4. Simanas Petkevičius , gyvenamoji vieta: Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 18, 19)
5. Bautrimas Vilkas (orig: Bowtras Wilkas), gyvenamoji vieta: Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 14)
6. Jonas Kraučiūnas (orig: Krowszunas), gyvenamoji vieta: Prienai r. sav., , , Kauno apskr. (apsk.vnt: 5)
7. [Jo]Kubas Knišys (orig: Kubo Kniszio), gyvenamoji vieta: Nemajūnai k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 6)
8. Raulas Marcinkevičius (orig: Rowlo Marcinkiawiszio), gyvenamoji vieta: Stakliškės sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7-11)
9. Jonas Morušis (orig: Mowruszio), gyvenamoji vieta: Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 17)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Eligija Garšvienė - inventorino (2009 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 

← Į sąrašą