LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 301
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Ignato-Stanislovo Augustinavičiaus ir Teklės Augustinavičiūtės pasakų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Ignatas-Stanislovaitis Augustinavičius (orig: Ignatas Stanislovaitis Augustinasvič)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, kai kurie lapai stipriai suplyšę, popierius pageltęs, išmuštas rudomis dėmėmis, rašyta žaliu, violetiniu ir juodu rašalu, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai skirtingi: 21,8x22,7, 22,6x24,8, 22,8x36,5 cm. ir kt.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš dviejų tautosakos rinkėjų užrašytos medžiagos. Prie rinkinio pridėtas 1903 m. gegužės 10 d rašytas I. Augustinavičiaus laiškas, kuriame nurodytas tikslus, rusiškomis raidėmis parašytas adresas ir pavardė. Manoma, kad laiškas buvo skirtas Jonui Basanavičiui. Didžioji dalis puslapių pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 123
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 331 Teklės Augustinavičiūtės-Tamošaitienės pasakų rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 51 pasaka.
Bendras turinio vienetų kiekis: 51
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-51)
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nežinomi. Manoma, kad XIX a. pab. – XX a. pr.
Užrašytojas: 1. Ignatas-Stanislovaitis Augustinavičius (orig: Ignatas Stanislovaitis Augustinasvič) (pastabos: užrašė 1-43 nr.)
2. Teklė Augustinavičiūtė-Tamošaitienė (orig: Tekle Augustinavičiuke) (pastabos: užrašė 44-51 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: nu Gruždžių )
3. Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Sadaus Litkunų. Parapijos Rozalino. Apigardos Panevežio. Ridybos Kauno. )
Pateikėjai: 1. Petras Burneckis , gyvenamoji vieta: Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6, 36)
2. Stanislovas Urbonavičius (orig: Stanislovas Urbonavič), gyvenamoji vieta: Seda m., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 19-20, 27)
3. Julijonas Barzda , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
4. Rapolas Remeika , gyvenamoji vieta: Lygumai mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Manoma, kad Rapolas Remeika ir Ignatas Augustinavičius kartu mokėsi Šiaulių gimnazijoje.; apsk.vnt: 30-31, 34-35)
5. Teklė Augustinavičiūtė-Tamošaitienė (orig: Tekle Augustinavič iuke ), gyvenamoji vieta: Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 8, 28, 32, 43-44)
6. Stanislovas-Stanislovaitis Augustinavičius (orig: Stanis. Stanisl. Augustinasvič), gyvenamoji vieta: Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 39)
7. Augustinavičius (orig: 37, 40), gyvenamoji vieta: Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr.
8. Antanas-Stanislovaitis Augustinavičius , gyvenamoji vieta: Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 41)
9. Ona Balilionytė (orig: Ona Balilioniuke), gyvenamoji vieta: Litkūnai k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)

 

← Į sąrašą