LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTA d
Signatūra:LTA d 2
Archyvo antraštė : Tautosakos komisijos gaunamųjų dokumentų rinkinys (1930 m.)
Sudarymo metai: 2010
Sudarytojas (-ai): 1. Andželika Jakubynienė
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (Pastabos: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tautosakos archyvas)
Inventorinimo data: 2010
Fiziniai parametrai ir būklė: Dokumentų rinkinys vidutinės būklės, kai kurie lapai pageltę, išmušti rudomis dėmėmis, tekstai rašyti mėlynu, juodu ir žaliu rašalu, bei spausdinti mašinėle, aiškiai įskaitomi, parametrai įvairūs: 11x21 cm., 21x33 cm.
Pastabos: Daugelis dokumentų yra su Tautosakos komisijos darbuotojo raudonu arba mėlynu pieštuku rašytomis pastabomis: „Atsakyta“, „Atsakyta, patikrinti medžiagą“ „Išmokėta“ir t. t.
Dokumentų rūšys: 1. laiškai (Pastabos: 1, 3-9, 11-23, 25-40, 42-45, 48-51)

2. prašymai (Pastabos: 2, 10, 24, 41, 46-47)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 75
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Dokumentų rinkinį sudaro 45 laiškai, 6 prašymai.
Dokumentuose – tautosakos rinkėjų ir įvairių
institucijų kreipimaisi į Tautosakos komisiją dėl tautosakos rinkimo ir atlyginimo už surinktą tautosakinę medžiagą.
Bendras turinio vienetų kiekis: 51
Užrašymo metai: 1930
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Jakubėnas - sukūrė (2 prašymas)
2. Česlovas Liutikas - sukūrė (4, 19 laiškai) (Šiaulių „Aušros“ muziejaus vedėjas)
3. Marcelinas Šikšnys - sukūrė (8 laiškas)
4. Stasys Matjošaitis-Esmaitis - sukūrė (8 laiškas) (LMD sekretorius.)
5. Jonas Miškinis - sukūrė (9 laiškas)
6. Antanas Mušinskas - sukūrė (1, 13 laiškai)
7. Petras Barkauskas - sukūrė (14 laiškas)
8. K. Arcimavičius - sukūrė (16 laiškas)
9. Domas Andrulis - sukūrė (17, 26 laiškai)
10. Juozas Tarvydas - sukūrė (18 laiškas)
11. Napaleonas Šmigelskas - sukūrė (21, 31 laiškai)
12. Pr. Šeidys - sukūrė (22 laiškas)
13. Jonas Vaičiulevičius - sukūrė (23 laiškas)
14. Juozas Vaitiekūnas - sukūrė (24 prašymas)
15. Julius Čiuta - sukūrė (24 laiškas)
16. Juozas Žiurlys - sukūrė (24 laiškas)
17. A. Bertašius - sukūrė (25 laiškas)
18. Boleslovas Zaleskis - sukūrė (27, 50 laiškai)
19. Bronius Banaitis - sukūrė (28 laiškas)
20. Juozas Strolia - sukūrė (15, 30, 34 laiškai)
21. Jurgis Elisonas - sukūrė (35, 36, 38, 40, 42 laiškai)
22. Jonas Balys - sukūrė (39 laiškas)
23. Vladas Tiškus-Tiškevičius - sukūrė (3, laiškas, 41 prašymas)
24. Antanas Mažiulis - sukūrė (32, 44, 48 laiškai)
25. Jonas Žekevičius - sukūrė (45 laiškas)
26. Jurgis Dovydaitis - sukūrė (29 laiškas; 46 prašymas)
27. Mikalojus Kuprevičius - sukūrė (37, 43 laiškai; 47 prašymas)
28. Danė Lapinskaitė - sukūrė (49 laiškas)
29. Stasys Paliulis - sukūrė (51 laiškas)
30. Jonas Žekevičius - susijęs (45 laiškas)
31. Boleslovas Zaleskis - susijęs (27, 50 laiškai)
32. Mikalojus Kuprevičius - susijęs (37, 43 laiškai; 47 prašymas)
Kitų institucijų įnašai: 1. Šiaulių kraštotyros draugija, „Aušros“ muziejus (susiję dokumentai): 4 laiškas
2. Telšių mokytojų seminarija (sukūrė): 5 laiškas
3. Šv. M. Tauragės mokytojų seminarija (sukūrė): 6 laiškas
4. Ukmergės valdžios gimnazija (sukūrė): 7 laiškas
5. Lietuvių Mokslo Draugija (susiję dokumentai): 8 laiškas
6. Šv. M. Panevėžio mokytojų seminarija (sukūrė): 11 laiškas
7. Biržų valstybinė gimnazija (sukūrė): 12 laiškas
8. Seinų Žiburio gimnazija (sukūrė): 20 laiškas
9. Tautosakos komisija (susiję dokumentai): 1-51(*)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 

← Į sąrašą