LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 313
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Pasakos
Archyvo antraštė : Vinco B. Puko pasakų rinkinys
Sudarymo metai: 1903
Sudarymo vieta: 1. Nieko nerasta (originale: Pittstonas, JAV)
Gauta iš: Jonas Basanavičius
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta lenkiškais rašmenimis mėlynu ir juodu rašalu, tekstai įskaitomi, parametrai: 22x25,2 cm.
Pastabos: Vincas Pukas dr. Jonui Basanavičiui 1903 m. į Bulgariją atsiuntė 6 pasakas. Šiame rinkinyje yra nepilnos penkios pasakos, likusi medžiaga yra rinkinyje – LMD I 773. Pastarajame yra laiškas, skirtas J. Basanavičiui, kuriame nurodyti pasakų pateikėjai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 15
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 773 Vinco B. Puko pasakų rinkinio tęsinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 5 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 5
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-5) (Pastabos: 5 pasakos pabaiga yra rinkinyje LMD I 773 (1).)
Užrašymo metai: iki: 1903
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. Dr. Jonui Basanavičiui skirtas vokas datuotas 1903 m.
Užrašytojas: Vincas B. Pukas (orig: W. B. Pukas) (pastabos: Nežinoma, ar tautosakinę medžiagą W. B. Pukas užrašė dar gyvendamas Lietuvoje, ar JAV.)
Užrašymo vieta: 1. Išlandžiai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: iš Išlandžių, Rūdaminos parapijos, Kalvarijos pav., Suvalku gub. )
2. Želsva k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: iš Želsvos, Liudvinavo parap., Kalvarijos pav., Suvalku gub. )
3. Nieko nerasta (originale: Pittstonas, JAV , pastabos: Pasakos iš Kalvarijų pavieto, Suvalkų gubernijos.)
Pateikėjai: 1. Kristupas Pukas (orig: Krištofas Pukas), gyvenamoji vieta: Želsva k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 3)
2. Martynas Vinickas (orig: Martinas Vinickas), gyvenamoji vieta: Išlandžiai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 5)
3. Vincas Ramanauskas (orig: Vin. Ramanauckas), gyvenamoji vieta: Želsva k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2)
4. Katrė Ražienė (orig: Katre Ražiene), gyvenamoji vieta: Želsva k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

← Į sąrašą