LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 415
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos, rinktos Juozo Jarašiaus Zapyškio parapijoje Suvalkų gubern. 1897-1898 met.
Archyvo antraštė : Juozo Jarašiaus dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapai pageltę, rašyta juodu rašalu ir violetiniu pieštuku, tekstas įskaitomas, bet išbraukytas ir taisytas mėlynos ir raudonos spalvos pieštukais. Parametrai 17,5x21 cm.
Pastabos: Rinkinį sudaro du sąsiuviniai, rašyti skirtingu braižu. Pirmąjį užrašė J. Jarašius, antrojo sąsiuvinio autorius nežinomas. Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 143 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 143
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-43)
Užrašymo metai: nuo: 1897 iki: 1898
Užrašytojas: Juozas Jarašius
Užrašymo vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: Zapyškio parapija, Suvalk. gubern. )
Pateikėjai: 1. Kazlauskas (orig: Kazlauckas), gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11,12,43,72,74,112,113)
2. Visgaitytė (Visgaičiukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 13,38,50)
3. Adomas Jarašius , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 17)
4. Ona Šilinytė (Šiliniukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 19,46,73,87,88)
5. Baltrus Sutkus , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1-9,14-16 18,20-23,25-29,32-34,36 39-42,44,45,52-57,59-61,63-65,67,69,70,75,121-125)
6. Pušinskas , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10)
7. Poderytė (Poderiukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 24,98)
8. Jurgis Laurinaitis , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 30,77-80,86)
9. Pušinskaitė (Pušinskiutė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 31)
10. Puškaitytė (Puškaičiukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 35,58,76)
11. Uršulė Kazlauskienė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 37,96,97)
12. Agota Jarašienė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 37,94,95)
13. Marė Danenytė (Daneniukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 47,90,91,114-116)
14. Visbarytė (Visbariukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 48)
15. Vilemaitė (orig: Vilemiukė), gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 51,66,71)
16. Visgirdaitė (Visgirdžiutė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 62)
17. Vilemas , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 68)
18. Magdė Kasperaitė (Kasperiukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 81-85)
19. Ona Juškevičienė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 89)
20. Topilė Jarašytė (Jarašiukė) , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 92,93,117,118)
21. Domicelija Jarašienė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 99-101,108)
22. Marijona Bartulytė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 102,109-111)
23. Agota Sutkytė , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 103-107)
24. J. Jarašius , gyvenamoji vieta: Zapyškis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 119,120)
25. Marijona Matulaitė (apsk.vnt: 125-132,142,143)
26. Antosė Pudžiavaitė (apsk.vnt: 132a-141)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 

← Į sąrašą