LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 918
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kunigo Juozapo Žiogo ir Suodaičio dainų melodijų ir dainų su melodijomis rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis
Pastabos: Didesnę rinkinio dalį sudaro dainų melodijos. Jų tekstai yra kituose J. Žiogo rinkiniuose – LMD I 453, LMD I 852. Pastarajame yra informacija apie tautosakos užrašymo metus, vietą ir pateikėjus. Kurias dainas padainavo pateikėjai rinkinyje nenurodyta.
Prie pirmos ir dvidešimt aštuntos dainos yra Jono Basanavičiaus mėlynu pieštuku rašytos pastabos, kuriose nurodyta kun. Juozapo Žiogo pavardė. Visi rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. Rinkinys neturi inventorinio lapo.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 36
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 453 Kunigo Juozapo Žiogo dainų rinkinys (2 sąsiuvinys)

2. LMD I 852 Kunigo Juozapo Žiogo tautosakos rinkinys (1 sąsiuvinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 30 dainų melodijų, 3 sutartinių melodijos, 3 dainos su melodijomis, 1 giesmės parodija, 1 maršas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 38
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-15, 17-23, 25, 27-31, 31a, 33, 35-37)
2. GIESMIŲ PARODIJOS (34)
3. MARŠAI (32)
4. SUTARTINĖS (16, 24, 26)
Užrašymo metų pastabos: Kun. J. Žiogo dainų melodijų užrašymo metai – 1899-1904 m., Suodaičio – nežinomi.
Užrašytojas: 1. Juozapas Žiogas (pastabos: užrašė 1-30 nr.)
2. Suodaitis (pastabos: užrašė 31, 31 a, 32-37 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Čepukai k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Čepuka, Rymšes valščius. )
2. Gaidė k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Gaidės, Rymšes valščius. )
3. Šakiai m., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Šakiai )
4. Žibakiai k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Žybakiai )
Pateikėjai: 1. Kostula Dubakaitė (orig: Kostula Dubakiče), gyvenamoji vieta: Žibakiai k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr.
2. Paulina Kazakevičiūtė (orig: Paulina Kazakievičaitė), gyvenamoji vieta: Čepukai k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr.
3. Antanas Karla , gyvenamoji vieta: Gaidė k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr.
4. Vincas Karla , gyvenamoji vieta: Gaidė k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr.
5. Petras Žuromskas
Kitų žmonių įnašai: 1. Genovaitė Četkauskaitė - katalogino (1959 m. sukatalogino melodijas.)
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1959 m. sukatalogino dainas.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

← Į sąrašą