LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 644
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Antroji folkloro sąsiuvėlė; Versmes degtinias (suklausinetos nuo žmonių)
Archyvo antraštė : Petro Jakšto ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu, pirmame puslapyje pribraukyta mėlynu pieštuku. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 13x21 cm.
Pastabos: Rinkinį sudaro trys pluošteliai. Medžiaga rinkta dviejų užrašytojų. Pirmojo pluošto tituliniame lape užrašas: „Ateities“ Redakcijai. Puslapio apačioje: „Kaunas. Žem. Seminarija. P. Jakštas. Kovo 24 d. 1913 m.“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 38
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 5 dainų tekstai, 12 pasakojimų, 70 patarlių ir priežodžių, 15 mįslių, 60 tikėjimų, 3 garsų pamėgdžiojimai, 1 žaidinimas. Nr. 155-157
Bendras turinio vienetų kiekis: 166
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (146, 150–153)
2. PASAKOJIMAI (155/1–7, 156, 157/1–4)
3. PATARLĖS (61–130)
4. PRIEŽODŽIAI (61–130)
5. MĮSLĖS (131–145)
6. TIKĖJIMAI (1–60)
7. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (147–149)
8. ŽAIDINIMAI (154)
Užrašymo metai: nuo: 1909 iki: 1913
Užrašymo metų pastabos: M. Slančiausko medžiaga užrašyta 1909 m., P. Jakšto – 1913 m.
Užrašytojas: 1. Petras Jakštas (pastabos: Užrašė Nr. 1-154)
2. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančauskas) (pastabos: Užrašė Nr. 155-157.)
Užrašymo vieta: 1. Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Brumiškis, Labunavos par., Kauno apskr. , pastabos: Labūnavos prp. Bruniškiai/Brumiškis buvo 1812 m. XIX a. pb. oficialiuose dokumentuose nefigūruoja. Dabar toje pačioje vietoje yra Kačergų kaimas.)
2. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruzdžiai )
3. Kruonis sen., , Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr. (originale: iš Kruonių padangės, Vilniaus gub. )
4. Krinčinas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Krinčino padangėje )
5. Šakyna mstl., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šakyna )
6. Šukionys k., Vabalninko sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šukionys, Vabaln. par. )
7. Valakėliai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Valakėliai, Krinčino par., Panevėžio apsk. )
8. Žoliškiai k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Žoliškio vienkiemiai, Krinčino par. )
Pateikėjai: 1. Aleksis Kripaitis , gyvenamoji vieta: Valakėliai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 131–145)
2. Vladas Petraitis (orig: Petraičiukas), gyvenamoji vieta: Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 151)
3. O. Jakštaitė , gyvenamoji vieta: Žoliškiai k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 149, 150)
4. P. Petraitis , gyvenamoji vieta: Kačergiai k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 148)
5. Pr. Valuntienė , gyvenamoji vieta: Šukionys k., Vabalninko sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 154)
6. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 155/1–7)
7. V. Kelpšas , gyvenamoji vieta: Šakyna mstl., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 157/1)
8. Briedienė , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 157/2)
9. Ona Šležienė-Varašauskaitė (orig: Varašauskyčia), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 157/3)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

← Į sąrašą