LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 967
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popieriaus kraštai apiplyšę, ant puslapių palikti juodi pirštų antspaudai. Rašyta juodu rašalų, rašalas pablukęs. Prierašai ir pabraukymai daryti raudonu ir mėlynu pieštuku. Parametrai 17,5x22 cm.
Pastabos: Rinkinyje esantis Jono Basanavičiaus įvadinis straipsnis ir raudų tekstai publikuoti leidinyje „Lietuvių raudos iš visur surinktos su D-ro J. Basanavičiaus prakalba“, 1926 m., Vilnius.
Simono Daukanto užrašytų raudų originalas žr. LMD I 968.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 50
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 422 a

2. LMD I 968

3. LMD I 977

4. LMD I 364

5. LMD I 369

6. LMD I 81

7. LMD I 226

8. LMD I 47

9. LMD I 54

Anotacija: Rinkinį sudaro 60 raudų tekstų (Nr. 2-15 - su etnografiniais aprašais), 1 raudų parodija, 1 pasakojimas, 7 papildomos informacijos vienetai (įvadas leidiniui apie raudas). Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 69
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (2-41, 43-61, 68)
2. RAUDŲ PARODIJOS (42)
3. PASAKOJIMAI (1)
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1914
Užrašymo metų pastabos: Rinkinyje penki tautosakos kūriniai užrašyti 1910-1914 m.
Užrašytojas: 1. Simonas Daukantas (pastabos: apsk. vnt.: 1-15)
2. Feliksas Narvydas (pastabos: apsk. vnt.: 22-24, 29, 58)
3. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančauskas) (pastabos: apsk. vnt.: 43)
4. Vladas Natkevičius (pastabos: apsk. vnt.: 59)
5. Jonas Mulkis (pastabos: apsk. vnt.: 68)
6. Juozas Lazauskas (orig: Juozas Lazauckutis) (pastabos: apsk. vnt.: 61)
Užrašymo vieta: 1. Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 38)
3. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bičiušių sodž., Žagarės par. , pastabos: apsk. vnt.: 44)
4. Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Budraičių sodž., Žagar. parap. , pastabos: apsk. vnt.: 17, 24)
5. Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Daukšių parap., Marijampol. apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 61)
6. Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dvelaičių k. , pastabos: apsk. vnt.: 21, 23, 51)
7. Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gražaičių sod., Žagarės par. , pastabos: apsk. vnt.: 53)
8. Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jurdaičių dvare , pastabos: apsk. vnt.: 46)
9. Kemsiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kemsių sod. , pastabos: apsk. vnt.: 54)
10. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodž. Žagariečiuose , pastabos: apsk. vnt.: 16, 26-28, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 45, 48, 50, 55, 56)
11. Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiuose, Joniškės parap. , pastabos: apsk. vnt.: 31, 35, 58)
12. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliuose, Joniškės parap. , pastabos: apsk. vnt.: 47, 60)
Pateikėjai: 1. Magdalena Šutkuvienė (orig: Sutkuvienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 55)
2. Barbora Jasaitienė-Adomaitytė (orig: Adomaitytė), gyvenamoji vieta: Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17, 24)
3. Kuržinskienė (apsk.vnt: 18)
4. Joana Geistarienė (apsk.vnt: 19)
5. Gerdruta Liaudenskienė (orig: Gendruta Liaudenskienė) (apsk.vnt: 20)
6. Briedienė (iš Dvelaičių k.) , gyvenamoji vieta: Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21, 51)
7. Dovydaitienė (apsk.vnt: 22)
8. Andrašienė , gyvenamoji vieta: Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23)
9. Feliksas Grinius (apsk.vnt: 25)
10. Marijona Veikalytė (orig: Veikalyčia), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27, 49)
11. Kristina Strazdienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
12. Juozas Vielius (apsk.vnt: 40)
13. Julijona Povilaitytė (orig: Juliona Povilaityčia), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 44)
14. Elena Bertulienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45, 50)
15. Barbora Narbutaitė (orig: Barbola Narbutyčė), gyvenamoji vieta: Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46)
16. Anelė Lūkienė (orig: Anielė Lūkienė), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 47)
17. Anelė Dapkuvienė-Briedytė (orig: Dapkuvienė), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 48)
18. Kačauskienė (apsk.vnt: 52)
19. Barbora Kalendrytė (orig: Barbora Kalendryčia), gyvenamoji vieta: Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 53)
20. Guntienė , gyvenamoji vieta: Kemsiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 54)
21. Griniuvienė (apsk.vnt: 56)
22. Narvydienė (apsk.vnt: 58)
23. Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 60)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

← Į sąrašą