LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 16
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Petro Markuzo dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės, raštas įskaitomas. Rašyta juodu rašalu, vėliau padaryti pataisymai raudonu rašalu. Rinkinio puslapiai dėmėti, kai kur klijuoti. Daugumos puslapių parametrai – 23X37 cm.
Pastabos: Kai kurie rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. XX a. pradžioje rinkinys perrašytas nežinomo asmens. Kai kur pieštuku nurodyti 1888 m., 1912 m. Užrašytojo pavardė įvairuoja: Markuza, Markuža.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 211
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 172 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 172
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1–20, 20a, 21–79, 79/2, 80–82, 82a, 83–98, 98a, 99–104, 104a, 105–138, 138a, 139–166)
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Manoma, kad medžiaga rinkta XIX a. antroje pusėje.
Užrašytojas: Petras Markuza
Užrašymo vieta: 1. Marijampolė apskr., , , (originale: )
2. Nieko nerasta (originale: Dagių, Kauno pav. )
3. Gabartai k., Šakių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: no Gabartu )
4. Kurpikai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: no Kerpiku )
5. Endrikiai k., Šakių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: nuo Endrikiu )
6. Murgininkai k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Marijampolės apskr. (originale: nuo Murgin. )
7. Verpikai k., Slavikų sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: nuo Verpiku )
8. Rukšniai k., Slavikų sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Rukšnių )
Pateikėjai: 1. Jonas Trumpaitis , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 9–11, 15)
2. D. Juškytė (apsk.vnt: 21, 22)
3. Marijona Verevytienė , gyvenamoji vieta: Gabartai k., Šakių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 33)
4. Kazimieras Švelnys , gyvenamoji vieta: Marijampolė sav., , , Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 81)
5. Juozas Senkaitis , gyvenamoji vieta: Verpikai k., Slavikų sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 47)
6. Simonas Zaruntskis , gyvenamoji vieta: Endrikiai k., Šakių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 63)
7. Juozas Markuza-Rakšnys (orig: Juozas Markuza Rakšnys) (apsk.vnt: 42)
8. Jonas Martišius (apsk.vnt: 56, 58)
9. Augustinas Augaitis , gyvenamoji vieta: Murgininkai k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 35, 40)
10. Stasys Mertčiukas , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (pastabos: Pavardė rinkinyje įvairuoja: Mertčiukas, Metčiukas; apsk.vnt: 12–14)
11. G. Burokienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 24, 25)
12. Juozas Martinėlis , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 98a)
13. Magdė Valuckytė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 100)
14. Anubraitienė , gyvenamoji vieta: Kurpikai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 108–110, 113–116, 118–134 )
15. Marijona Gyliukė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (pastabos: Rinkinyje pavardė įvairuoja: Žiliukė, Giliukė, Gyliukė; apsk.vnt: 20, 20a, 54, 57)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

 

← Į sąrašą