LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1060
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Piemenelių dainuszkos, talaluszkos ir pasakos
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš dešimties plonų sąsiuvinių bei lapelių. Būklė prasta. Rašyta juodu, mėlynu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Parametrai – 11,5x18,5, 8,5x11 cm.
Pastabos: Rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 313
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

3. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 213 dainų tekstų, 33 žaidimai, 40 pasakų, 8 sakmės, 19 pasakojimų, 636 patarlių ir priežodžių, 1 mįslė, 102 tikėjimai, 415 liaudies medicinos aprašų, 4 etnografiniai aprašymai, 22 garsų pamėgdžiojimų, 1 nr. vardų, pavardžių bei kitų žodžių, 12 piemenų tautosakos ir 7 vienetai įvairios tautosakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1499
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-51,57-120,552-563,911-914,926-938,956-992,994-1012,1410,1492,1493)
2. CHOREOGRAFINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (151-183)
3. PASAKOS (133-138,142-150,186,191,192,194-196,199-217)
4. SAKMĖS (184,185,187,197,198,850,856,906)
5. PASAKOJIMAI (141,220-227,1490,1491,1494-1498)
6. VARDAI (564) (Pastabos: Žmonių vardai, pavardės bei kiti žodžiai, jų reikšmės.)
7. MĮSLĖS (1420)
8. LIAUDIES MEDICINA (230-396,398-551,712-815)
9. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (188,837-839)
10. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (52-56,939-955)
11. PIEMENŲ VERKAVIMAI (121-132)
12. KITA (139,140,193,218,219,1416,1447)
13. TIKĖJIMAI (189,190,816-836,840-849,851-855,857-905,907-910,915-925)
14. PRIEŽODŽIAI (228,229,229a,397,565-711,993,1013-1409,1411-1415,1417-1419,1421-1446,1448-1489.)
15. PATARLĖS (228,229,229a,397,565-711,993,1013-1409,1411-1415,1417-1419,1421-1446,1448-1489.)
Užrašymo metai: nuo: 1882 iki: 1904
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: 1-946)
2. Jonas Trumpulis
Užrašymo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (originale: )
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
10. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
11. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
12. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
13. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
14. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
15. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
16. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
17. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Mančių sod. )
Pateikėjai: 1. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 191,203,204,207, 217,556,1492)
2. Stanislovas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19,44-47,869)
3. Kazimieras Jonušas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21,77)
4. Pranciškus Dovidaitis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23)
5. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24)
6. Ona Čepulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
7. Ona Vaičiulienė, , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26)
8. Marcijonas Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27)
9. Liudvina Braziulytė (apsk.vnt: 28,42)
10. Kristina Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29,30,60)
11. Julijona Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31,62,74,79,81,90,94,101-103,108,110-114,118,815,900,901)
12. Skėrienė , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32)
13. Marijona Survilienė (apsk.vnt: 33)
14. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34,100)
15. Ona Dovydaitytė (apsk.vnt: 35,40)
16. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37-39)
17. Ona Slančiauskienė-Zalogytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 41)
18. Levanora Petrutytė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 43)
19. Rožė Jatulytė (apsk.vnt: 58)
20. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 61,76,107,109,120,205,206,210,211)
21. Juozas Adomaitis (apsk.vnt: 68)
22. Tamašauskienė (Kančiūnų k.) , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 70)
23. Marijona Slančiauskienė (apsk.vnt: 73,75)
24. Pranciškus Lukys , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 78)
25. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 80)
26. Veronika Petrulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 90,91)
27. Kotryna Meškytė , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 93)
28. Juozas Balčiūnas (apsk.vnt: 96,97)
29. Pranciškus Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 105,106,879)
30. Levonas Bartaševičius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 115)
31. Antanina (Antosė) Grigutytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 117,119)
32. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 184,185,196,197,214,553,864-866)
33. Juozas Kardišauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 186)
34. Mituzienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 187)
35. Boniventūras Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 193,195)
36. Dzidorius Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 192,199)
37. Elyzas Grigalius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 194)
38. Marcijonas Batulis , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 198)
39. Jonas Kapšas , gyvenamoji vieta: Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 201)
40. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 201)
41. Marijona Dragūnaitė (Dragūnyče) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 202,209)
42. Gasparas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 208)
43. Silvestras Slančiauskas (apsk.vnt: 213)
44. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 215,555)
45. Rokas Paliackas , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 216,554)
46. Vincentas Vitkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 219-227)
47. Marcijonas Mituzas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 563)
48. Viktorija Gačiunytė (orig: Gaszcziunytcze) (apsk.vnt: 812-814)
49. Meškienė iš Stanelių k. , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 818,823-826)
50. Šarmukienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 821,822)
51. Tamošius Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 830)
52. Povilas Ginkus , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 840)
53. Striupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 841)
54. Tadavušas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 843,851)
55. Navickas , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 842)
56. Jonaitis (apsk.vnt: 844-847,888)
57. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 848-850)
58. Liudvikas Jurgelys , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 852-854)
59. Jonas Bijeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 855-858,867,887)
60. Radvilas , gyvenamoji vieta: Šilmikiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 863)
61. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 870)
62. Bijeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 871)
63. Jonas Slankauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 877)
64. Veikalienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 880-882)
65. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 883)
66. Agnieška Grigutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 884)
67. Liudvikas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 885,886)
68. Aleksandra Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 889)
69. Stanislovas Čiuberkis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 890)
70. Darata Čiuberkienė (orig: Čiuberke), gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
71. Darata Čiuberkienė (orig: Čiuberke), gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
72. Elena Čiuberkienė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 892)
73. Karolius Čiuberkis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 893)
74. Dauginas , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 894)
75. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 895-899,902-905)
76. Pranciška Lydeikienė , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 71,72,212,908)
77. Anelė (Anielije) Ambrasienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1490,1491)
78. Elzb. Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 99)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasak. taut. Sukataloginta. 1974. I. 30)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

 

← Į sąrašą