LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1059
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinį sudaro trys sąsiuvinukai. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu, paprastu pieštuku. Rašyta lenkiškai rašmenimis. Rašalas pablukęs. Tekstas įskaitomas. Parametrai 11x18 cm.
Pastabos: Pastaba inventoriniame lape: „Šis M. J. Slančiausko ir Trumpulio rinkinys gautas iš J. Jablonskio giminaičių 1961 m.“.
Antrame sąsiuvinuke yra lietuvių jaunimo draugijos „Atgaja“, veikusios 1889-1895 m., antspaudas: „Draugyste. Lietuviszka atgaje. 7, V. - 89.“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 93
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

20. LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

21. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

27. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

28. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

31. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

33. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 dainų tekstai, 34 eiliuotos pasakos, 11 eiliuotų sakmių, 5 eiliuotos pasakėčios, 1 eilėraštis. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 53
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (22, 36)
2. PASAKOS (2, 4, 6-13, 17, 19, 20, 23, 24, 26-29, 33, 34, 37-48, 53) (Pastabos: Pasakos sueiliuotos.)
3. SAKMĖS (1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 35, 50-52) (Pastabos: Sakmės sueiliuotos.)
4. PASAKĖČIOS (14, 30-32, 49) (Pastabos: Pasakėčios sueiliuotos.)
5. EILĖRAŠČIAI (25)
Užrašymo metai: nuo: 1887 iki: 1889
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: M. J. Slanczauckas)
2. Jonas Trumpulis
Užrašymo vieta: 1. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Kazimieras Tamašauskas (orig: Tamaszauskas), gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 30)
2. Jokubaitienė (orig: Jokubaitiene) (apsk.vnt: 5)
3. Rokas Paleckas , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 20)
4. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 21)
5. Laurynas Gailiūnas (orig: Laurinas Gailiuns) (apsk.vnt: 26, 28)
6. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilips Slanczauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 31, 47, 48)
7. Marijona Dragūnaitė (Dragūnyče) (orig: Dragunicze) (apsk.vnt: 33, 35)
8. Gasparas Slančiauskas (orig: Gaspars Slanczauskas) (apsk.vnt: 34)
9. Boniventūras Slančiauskas (orig: Boniventurs Slanczauckas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 42)
10. Marcijonas Batulis (orig: Marcijons Batulis), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 45)
11. Dzidorius Meška (orig: Dzidorius Meszka), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 46)
12. Pranciška Lydeikienė (orig: Prancziszka Lydeikiene), gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 50)
13. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė (orig: T. Slančauckiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 51)
14. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 19, 43, 44)
15. Anelė Pirantienė (orig: Pirantiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Rinkinyje pateikėjos vardas nenurodytas. Gali būti Anelė arba Angelė. Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis kitais LMD rinkiniais.; apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 

← Į sąrašą