LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 324
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų įplyšę, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas; parametrai: 15x23 cm.
Pastabos: Prie rankraščio pridėti trys vokai, 1904 m. Mato Slančiausko siųsti Jonui Basanavičiui į Bulgariją.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 39
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

2. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

3. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

4. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

9. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkiny

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis apraša

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

23. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

24. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

25. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

26. LMD I 1009 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

28. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

29. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

30. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1060 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1061 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 15 pasakų, 4 sakmės, 1 pasakojimas, 1 posakis. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 21
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-3, 4-13, 15-16)
2. SAKMĖS (14, 17-19)
3. PASAKOJIMAI (20)
4. PRIEŽODŽIAI (4a)
Užrašymo metai: iki: 1904
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, kad XIX a. pab. – XX a. pr.
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržiniu dvare, Gruzdiečiuose )
5. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Mančiu, Žagares pavieta )
6. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sod. Toliočiu, Žagares parapijas )
7. Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Dargiu, Šakynos parapijos )
8. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Trumpaičiu, Joniškes parapijes )
Pateikėjai: 1. Striupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-2)
2. Povilas Ginkus , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Rupšis , gyvenamoji vieta: Kuršėnai m., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4a)
4. Vasiliauskas (orig: Vasiliauckas), gyvenamoji vieta: Dargiai k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
5. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 8)
6. Marijona Sungailaitė (orig: Marijona Sungailiuke), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
7. Tadavušas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
8. Juozas Bračas , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9-11)
9. Povilas Savickas (apsk.vnt: 12-13)
10. Juozas Vitkus , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14)
11. Aloyzas Skėrys (orig: Elyzas Skėrys), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15-16)
12. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
13. Kazimieras Kibildis , gyvenamoji vieta: Jurdaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
14. Juozas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18-19)
15. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 

← Į sąrašą