LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 341
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Šiauliškių vestuvių dainiuškos ir talaluškos. Pagal jų apeigas surašinėtos apie 1886-1894 metus
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos"
Sudarymo metai: 1930
Sudarymo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodžiaus, Žagares vals. )
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs, rašyta juodu rašalu, raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 14x21 cm.
Pastabos: Titulinis rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Pastabos ir taisymai raudonu rašalu priklauso J. Basanavičiui. Jo autorystė nustatyta palyginus raštą su kitais jo Tautosakos archyve saugomais rankraščiais: LMD I 404, LMD I 438.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 283 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 318 Mato Slančiausko užrašyta tautosaka

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 483 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 57 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 158 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 158
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-89,89a,89b,89c,90,90a,90b, 90c, 91,91a,92,92a,92,93,93a,93b,93c,93d,93e,93f,93g,93i,93j,93k,93l,93m,93n,94-96,96a,97-101,101a,102-112,112a,112b,112c,112d,112e,112f,113,113a,114-121,121a,122-125 )
2. TALALINĖS (74a)
Teminis skirstymas: 1. vestuvės
Užrašymo metai: nuo: 1886 iki: 1894
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bičiušiai )
2. Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dameliai )
3. Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Draseikiai , pastabos: Vietovė minima nr. 55.)
4. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Džiugiai )
5. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jankūnai )
6. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburiai )
7. Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Laumakiai )
8. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Tokiočiai )
9. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
Pateikėjai: 1. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 117)
2. Juozas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 78)
3. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13, 17, 19)
4. Barbora Čepulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 77)
5. Juozas Benelis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
6. Barbora Kavalienė , gyvenamoji vieta: Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8,35,37)
7. Elena Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9, 82)
8. Juozas Strakšas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
9. Juozas Jurevičius (orig: Juozas Jureviče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15)
10. Vincentas Janužas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18, 104)
11. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
12. Kristina Slančiauskaitė (orig: Kristyna Slančauskyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23, 24, 79)
13. Barbora Paleckienė (orig: Barbola Paleckiene), gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27, 66)
14. Barbora Jurevičienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29, 33, 38, 38a, 49, 108)
15. Dragūnienė (orig: Draguniene), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 36, 60, 90, 90a, 90b, 90c, 105, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112e, 112f, 118)
16. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilybas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 41, 100)
17. Antanina Grigutytė (orig: Antonina Grigutyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 44)
18. Veronika Petrutienė , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45)
19. Ona Šležienė-Varašauskaitė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34, 47, 55, 61, 65, 73, 75, 88, 102, 111)
20. Slančiauskienė-Pilypienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21, 51, 52)
21. Ona Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46, 53, 64, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 99, 101, 101a)
22. Barbora Dragūnaitė (Dragūnytė) (orig: Barbola Dragunyčia), gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 56, 58, 84, 87, 89, 89a, 89b, 89c, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 96,96a)
23. Julijana Kardišauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 62)
24. Darata Slančiauskaitė (orig: Darata Slančauskyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 10, 32, 40, 43, 50, 57, 63, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 93g, 93i, 93j, 93k, 93l, 93m, 93n, 97, 98)
25. Marijona Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 30)
26. Zuzana Urmonaitė (Urmonytė) (orig: Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 67, 68, 91, 91a, 109)
27. Julijona Balčiūnienė (orig: Julijana Balčiuniene), gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 11, 12, 22, 26, 31, 39, 45, 54, 59, 69, 76, 80, 81, 83, 107, 110, 113, 113a, 115, 116)
28. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 70-72, 119)
29. Zabelė Petrutytė (orig: Petrutyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 6, 6a, 14, 25, 28, 42, 48)
30. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 85, 86)
31. Ramonienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 94, 95)
32. Feliksas Slančiauskas (orig: Peliksas Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 74a, 103)
33. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 106)
34. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 114)
35. Elzbieta Vaičiulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 120)
36. Daknienė , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 122)
37. Monika Adomaitytė (orig: Adomaityče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 123)
38. Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 124)
39. Juozas Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 125)
40. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 

← Į sąrašą