LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 283
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:100-tas su virszum lietuviszkais vardais žmonių ligų ir jų gydymai žinomais vaistais
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Sudarymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr.
Gauta iš: Juozapas Žiogas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, daugelis lapų išplyšę, popierius pageltęs, išmuštas dėmėmis, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tekstai gerai įskaitomi; parametrai 11,5x18,5 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš dviejų nedidelių knygelių. Pirmos knygelės tautosakinės medžiagos užrašytojas – Matas Slančiauskas, antros – jo talkininkų. Jų surinktą tautosaką perrašė M. Slančiauskas. Abiejų knygelių tituliniuose puslapiuose parašyta: „Šis rankraštis paaukotas Lietuvių Mokslo Draugijos bibliotekai. Kn. Juozas Žiogs. 1907 m. VIII, 6 d.“. Pastabas mėlynu pieštuku užrašė Jonas Basanavičius.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 86
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

2. LMD I 341 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

3. LMD I 324 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

4. LMD I 142 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 318 Rinkinyje – M. Slančiausko ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

6. LMD I 332 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

7. LMD I 368 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 483 Rinkinyje – M. Slančiausko ir jo bendradarbių užrašyta tautosaka.

9. LMD I 539 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

10. LMD I 561 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 561 a Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

12. LMD I 564 Rinkinyje – M. Slančiausko užrašyta tautosaka.

Publikacijos: 1. Bronislava Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas. T. III. Vi...
Originalai, kopijos: 1. Nepilna rinkinio kopija yra LMD I 1060 (228-551). (Pastabos: Matas Slančiauskas surinktą medžiagą perrašinėdavo po kelis kartus.)
Anotacija: Rinkinį sudaro 2 giesmės, 1 padavimas, 3 pasakojimai, 1 eilėraštis, 12 patarlių ir priežodžių, 510 tikėjimų ir liaudies medicinos tekstų. Inventorinimas tikslintas 2010 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 529
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PRIEŽODŽIAI (1-6, 6a, 6b, 6c, 137g, 137j, 137k)
2. TIKĖJIMAI (7-46, 46a, 47-48, 48a, 49-50, 50a, 51-78, 78a, 79-93, 93a, 93b, 94-105, 105a, 106, 106a, 106b, 107-110, 110a, 111, 111a, 112-113, 113a, 114-117, 117a, 118, 118a, 119-122, 122a, 122b, 122c, 123-127, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129e, 129f, 130, 130a, 131-137, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e, 137f, 138-148, 148a, 149-160, 160a, 161-255, 255a, 256-308, 308a, 309-314, 314a, 315-316, 316a, 317-330, 330a, 331-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 347-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-444, 445a, 446-449, 449a, 450, 450a, 451-461)
3. GIESMĖS (163, 464b)
4. PATARLĖS (1-6, 6a, 6b, 6c, 137g, 137j, 137k)
5. PADAVIMAI (464)
6. PASAKOJIMAI (445, 462, 464a)
7. EILĖRAŠČIAI (465)
8. LIAUDIES MEDICINA (7-46, 46a, 47-48, 48a, 49-50, 50a, 51-78, 78a, 79-93, 93a, 93b, 94-105, 105a, 106, 106a, 106b, 107-110, 110a, 111, 111a, 112-113, 113a, 114-117, 117a, 118, 118a, 119-122, 122a, 122b, 122c, 123-127, 127a, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129e, 129f, 130, 130a, 131-137, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e, 137f, 138-148, 148a, 149-160, 160a, 161-255, 255a, 256-308, 308a, 309-314, 314a, 315-316, 316a, 317-330, 330a, 331-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 347-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-444, 445a, 446-449, 449a, 450, 450a, 451-461)
Užrašymo metai: nuo: 1893 iki: 1895
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: Slančius) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 1-285, 445,445a,448, 450, 450a, 451-464, 464a, 464b, 464c. )
2. Pranciškus Liaudenskas (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 355-362.)
3. Jonas Lydeikis (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 286-343, 343a, 344-346, 346a, 346b, 346c, 346d, 465.)
4. Pranciškus Jonaitis (orig: Pranciszkus Jonacze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje 363-370, 370a, 370b, 370c, 370d, 370e, 370f, 370j, 370k, 370l, 371-427.)
5. Juozas Stonevičius (orig: Juozas Stonevycze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje :428-434.)
6. Ildefonas Stonevičius (orig: Ildefons Stonevycze) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 435-444.)
7. Vaitiekus Adeikis (pastabos: tautosaką užrašė Gulbinuose, Joniškio r.Tekstų nr. rinkinyje 347-354.)
8. Juozas Striupeikis (orig: Juzas Striupeikis) (pastabos: tekstų nr. rinkinyje: 446-447.)
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Rudiškiai sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Skaistgiris sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Viktorija Gačiunytė (orig: Viktorije Gascziunycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 359-361)
2. Julijona Balčiūnienė (orig: Julijana Balcziuniene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 362)
3. Bertulienė-Kalvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 448-453, 460)
4. Jonelienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 454-458, 461)
5. Rekienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 459)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą patikslino 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

 

← Į sąrašą