LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 561 a
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Mytai ir pasakėlas rankiojamos nu 1874 metų.
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapai pageltę. Rašyta juodu rašalu, teksti įskaitomi. Parametrai 11,5x17 cm.
Pastabos: Rankraštis neinventorintas. 2011 m. atskirtas nuo LMD I 561 rinkinio. Nustatyta, kad Nr. 21-202 yra M. Slančiausko užrašytos tautosakos įvairiuose jo rankraščiuose sąrašas. Nr. 169-199 yra LMD I 561(1-30) bei LMD I 1059 (2-21, 40-53) tautosakos turinys. Antras rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 42
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

3. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

7. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

9. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

10. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 eilėraštis, 42 sakmės, 1 mįslė, 3 tikėjimai, 8 pasakos, 2 žaidimai, 1 padavimas, 11 pasakojimų, 181 turinio aprašai, iš jų 30 vnt. LMD I 561 bei 1059 pasakėčių turinio aprašų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 247
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. EILĖRAŠČIAI (1a)
2. SAKMĖS (1-20,203,207,212-220,225-228,230-235,242)
3. MĮSLĖS (137) (Pastabos: mįslė be įminimo.)
4. PASAKOJIMAI (236-241,243-247)
5. PADAVIMAI (229)
6. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (204,205)
7. PASAKOS (203,206,208-211,221,222)
8. DIALOGAI (139)
9. TIKĖJIMAI (138,223,224)
Užrašymo metai: nuo: 1874 iki: 1893
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Ročkiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
5. Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
6. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
8. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Beržiniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
10. Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
11. Biržiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
12. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
13. Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
14. Žmirkliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
15. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kiburiai )
Pateikėjai: 1. Matas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1,244,245,247)
2. A. Varašauskas (apsk.vnt: 1,2)
3. Kazimieras Benelis , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3)
4. Levan. Noreikytė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
5. Barbora (Czep.) Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
6. Juozas Kardišauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
7. Ignacas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
8. Dom. Grėblys , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
9. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
10. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
11. Brigita Čeputytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10,23)
12. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
13. Jonas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
14. Balakienė , gyvenamoji vieta: Ročkiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13)
15. Morta Kragaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta gali būti Trumpaičių k. Joniškio sen. Šiaulių apsk.; apsk.vnt: 14)
16. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 15)
17. Juozas Pirantas , gyvenamoji vieta: Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
18. Juras Pirantas , gyvenamoji vieta: Lepšiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
19. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
20. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19)
21. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20,217-219,227)
22. Karolis Gustinis (apsk.vnt: 21)
23. Jonas Kapšas , gyvenamoji vieta: Šakyna sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24)
24. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26,27)
25. Skupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 28,29)
26. Ona Grigutienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 220-222)
27. Grigalienė (apsk.vnt: 204)
28. Kristina Urbonienė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34)
29. Barbora Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
30. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 206,211,235)
31. Ona Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 205)
32. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 203)
33. Juozas Vitkauskas , gyvenamoji vieta: Beržiniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 208,209)
34. Aloyzas Skėrys , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: orig.:Beržinių dvaro darbininkas.; apsk.vnt: 210)
35. Baltokas , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 212)
36. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 213)
37. Juozas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Dirbo medinčium Ročkių sodž., Joniškio r., Šiaulių aps.; apsk.vnt: 214,216)
38. Jucienė , gyvenamoji vieta: Rimšeliai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 215)
39. Jonas Kmita , gyvenamoji vieta: Biržiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 223)
40. Barbola Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 224; apsk.vnt: Rankraštyje vardas nenurodytas. Gali būti pateikėja ir Palionija Braziulienė)
41. Pranciška Lydeikienė , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 225)
42. Povilas Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 229)
43. Juozapas Garnius , gyvenamoji vieta: Žmirkliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 230)
44. Juozas Jucas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 231)
45. Morta Baravykaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 232)
46. Marijonas Liulis , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 233,238-241)
47. Marcijonas Batulis , gyvenamoji vieta: Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 234,234a)
48. Kibildis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 242)
49. Telesporas Daknys , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 243)
50. Mateušas Jonas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 244)
51. Juozas Juras , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 246)
Kitų žmonių įnašai: 1. Eligija Garšvienė - inventorino

 

← Į sąrašą