LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 368
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Šiauliškių svodbinės dainiuškos ir talaluškos. Surinktos po joniškiečius, gruzdiečius ir žagariečius 1886 – 1894. M. J. Sl. II-as plusztas. Dainiavimai Jono Trumpulio – Sargūnuose.
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1886 - 1894
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Dalis rinkinio lapų labai pageltę. Viršelis susidėvėjęs, jo nugarėlė suplyšusi. Rinkinyje gausu pataisymų raudonu rašalu. Prierašai daryti mėlynu ir paprastu pieštuku, violetiniu rašalu. Rinkinio parametrai 11,5×18,5 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš dviejų pluoštų. Pirmajame pluošte yra Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos. Antrasis pluoštas yra Jonu Trumpulio užrašytų dainų nuorašas, kurį 1886 metais padarė M. Slančiauskas.

Rikinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 96
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

2. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

3. LMD I 142 M. Slančiausko tautosakos rinkinys

4. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

5. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

8. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

9. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys.

10. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

17. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

Publikacijos: 1.
Anotacija: Rinkinį sudaro dainos: 1-38, 38a-91, 91a-91c, 92, 92a-c,93, 93a, 94, 94a, 94b, 95, 95a-n, 96, 96a, 97, 97a, 98-109, 109a-c, 110, 110a-f, 111, 111a, 112-120, 120a, 121-129, 129a-c, 130-148.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 188
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-38, 38a-91, 91a-91c, 92, 92a-c,93, 93a, 94, 94a, 94b, 95, 95a-n, 96, 96a, 97, 97a, 98-109, 109a-c, 110, 110a-f, 111, 111a, 112-120, 120a, 121-129, 129a-c, 130-148. ) (Pastabos: Pirmąjį rinkinio pluoštą sudaro vestuvinės šiauliškių (\"...surinktos po joniškiečius, gruzdiečius ir žagariečius 1886-1894 m.\")krašto dainos (kai kurios jų su nedideliais aprašais). Antrąjį pluoštą sudaro dainos, padainuotos Jono Trumpulio, Sargūnuose, dabartiniame Joniškio rajone (1885-1886 m.).)
Užrašymo metai: nuo: 1885 iki: 1894
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: (M.J. Sl., M. Slonczavskas)) (pastabos: aps. vnt.: 1-125)
2. Matas Slančiauskas (pastabos: perrašė Jono Trumpulio užrašytas dainas, aps. vnt.: 126-148)
3. Jonas Trumpulis (pastabos: aps. vnt.: 126-148)
Užrašymo vieta: 1. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: aps. vnt.: 127-129, 129a-c,130-148)
2. Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinkta po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
3. Joniškis sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinkta po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
4. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: surinktos po joniškiečius, gruzdiečius, žagariečius , pastabos: aps. vnt.: 1-125)
Pateikėjai: 1. Kazimieras Urmonas (orig: Kaz. Urmons) (apsk.vnt: 1, 116)
2. Gaudentas Grigutis (orig: Gaudants Grigutis) (apsk.vnt: 2)
3. Zabelė Petrutytė (orig: Zabele Petrutyče) (apsk.vnt: 3, 6, 14, 25, 28, 42, 48. )
4. Julijona Balčiūnienė (orig: Jul. Balčiuniene) (apsk.vnt: 4, 11, 12, 22, 26, 31, 39, 45, 54, 59, 76, 82, 83, 85, 108, 109, 110, 110a –f, 111, 113, 114.)
5. Juozas Benelis (apsk.vnt: 7)
6. Barbora Karalienė (orig: Barb. Karaliene) (apsk.vnt: 8, 35, 37.)
7. Elena Baravykienė (pastabos: Tik prie dainos Nr. 84 yra paminėtas vardas – \"Elena\".; apsk.vnt: 9, 84.)
8. Darata Slančiauskaitė (orig: Dar. Slančauska), gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 10, 32, 40, 43, 50, 57, 63, 81, 95, 95a-n, 98, 99.)
9. Vincentas Braziulis (apsk.vnt: 13, 19.)
10. Juozas Jurevičius (apsk.vnt: 15)
11. Juozas Strakšas (apsk.vnt: 16)
12. Juozas Braziulis (apsk.vnt: 17, 112)
13. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
14. Slančiauskienė-Pilypienė (pastabos: Rinkinyje yra pateikėjas Pilypas Slančiauskas. Greičiausiai, kad \"Pilypienė\" yra pagal vyro vardą.; apsk.vnt: 21, 51, 52)
15. Kristina Slančiauskaitė (orig: Kristyna Slančauska) (apsk.vnt: 23)
16. Barbora Paleckienė (apsk.vnt: 27, 66)
17. Marijona Urmonaitė (Urmonytė) (apsk.vnt: 30)
18. Barbora Jurevičienė (apsk.vnt: 29, 33, 38, 49, 74.)
19. Ona Šležienė (apsk.vnt: 34, 55, 61, 65, 65a, 73, 75, 90, 103.)
20. Pilypas Slančiauskas (orig: Pilyps Slančauskas) (apsk.vnt: 41, 101)
21. Antanina Grigutytė (orig: Antonina Griguže) (apsk.vnt: 44)
22. Veronika Petrutienė (pastabos: Šia dainą Nr 45 pateikėja dainavo katu su Julija Balčiūniene.; apsk.vnt: 45)
23. Ona Urmonienė , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 46, 53, 64, 94, 95, 95a – n, 100, 102, 102a.)
24. Barbora Dragūnaitė (Dragūnytė) (orig: Dragunyče) (pastabos: Rinkinyje pateikėjos tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta.Ji gali būti kilusi nuo Žagarės. Pastaba orig.:\"Dainiavo...Barbora Dragunyče – Žagarietė...\"; apsk.vnt: 58, 86, 89, 91, 95, 95a – n, 97.)
25. Dragūnienė (apsk.vnt: 36, 60, 92, 106, 117.)
26. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) (orig: Kardišauskyče) (apsk.vnt: 62)
27. Zuzana Urmonaitė (Urmonytė) (apsk.vnt: 67, 68, 93.)
28. Liudovika Urmonienė (apsk.vnt: 70, 71, 72, 118.)
29. Barbora Slančiauskienė-Čeputytė (orig: ...Čeputyčes) (apsk.vnt: 77)
30. Juozas Vaičiulis (apsk.vnt: 78)
31. Vincentas Kragas (orig: Vincents Krags) (apsk.vnt: 87, 88)
32. Ramonienė (apsk.vnt: 96)
33. Peliksas Slančiauskas (apsk.vnt: 104)
34. Jonas Lydeikis (apsk.vnt: 115)
35. Elzbieta Vaičiulytė (apsk.vnt: 119)
36. Monika Adomaitytė (orig: Adomiče) (apsk.vnt: 122)
37. Baranauskienė (apsk.vnt: 123)
38. Elzbieta Slančiauskaitė (orig: Elzb. Slančiauskaite) (apsk.vnt: 124)
39. Veronika Petrutienė (pastabos: Šią dainą Nr. 45 Veronika Petrutienė padainavo kartu su Julija Balčiūniene. ; apsk.vnt: 45)
40. Vincentas Vaičiulis (apsk.vnt: 107)
41. Juozas Balčiūnas (orig: Juoz. Balčiuns) (apsk.vnt: 125)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 

← Į sąrašą