LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 483
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1914
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, kai kurie lapai išplyšę, susidėvėję, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, paskutiniai tekstai lenkiškais rašmenimis, tekstai išskaitomi; parametrai skirtingi: 7,8x12,5 cm., 12x15 cm., 13x21 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš 7 sąsiuvinių. Pirmo sąsiuvinio tituliniame puslapyje antraštę ir pastabos mėlynu pieštuku užrašė dr. Jonas Basanavičius. Kai kurie puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 196
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

17. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

18. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

19. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis apraša

20. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

22. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

23. LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis

24. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

26. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

27. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

28. LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas

29. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

30. LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys

31. LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

32. LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

33. LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 49 dainos, 1 giesmė, 1 giesmės parodija, 2 raudos, 1 raudos parodija, 1 maršas, 12 pasakų, 5 sakmės, 1 legenda, 26 pasakojimai, 1 anekdotas, 8 oracijos, 694 priežodžiai ir patarlės, 46 mįslės, 1 garsų pamėgdžiojimas, 19 tikėjimų, 42 keiksmai, 8 dialogai, 5 linkėjimai, 1 ištiktukai (12 vnt.). Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 923
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (97-110, 495, 499-500, 787-800, 883-900)
2. GIESMĖS (7)
3. GIESMIŲ PARODIJOS (501)
4. RAUDOS (88, 90)
5. RAUDŲ PARODIJOS (89)
6. VESTUVIŲ MARŠAI (91)
7. PASAKOS (22, 26-32, 35-38) (Pastabos: 36-37 pasakos be galo; 35-38 formulinės pasakos.)
8. SAKMĖS (19, 23-25, 742)
9. PASAKOS-LEGENDOS (10)
10. PASAKOJIMAI (1-3, 3a, 3b, 4-7, 7a, 8, 8a, 9, 20-21, 33-34, 737-739, 746-748, 904-905) (Pastabos: 33, 34 - humoristiniai pasakojimai.)
11. ANEKDOTAI (487)
12. ORACIJOS (875-882)
13. PATARLĖS (1a, 1b, 1c, 1d, 1h 1e, 1f, 1g, 1j, 2a, 2b, 5a, 5b, 39-87, 92-96, 118-238, 287-486, 488-489, 491-492, 496-498, 502-503, 505-736, 740-741, 743-744, 801-861)
14. PRIEŽODŽIAI (1a, 1b, 1c, 1d, 1h 1e, 1f, 1g, 1j, 2a, 2b, 5a, 5b, 39-87, 92-96, 118-238, 287-486, 488-489, 491-492, 496-498, 502-503, 505-736, 740-741, 743-744, 801-861)
15. MĮSLĖS (111-117, 494, 749-786)
16. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (281)
17. TIKĖJIMAI (11-18, 745, 868-874, 901-903) (Pastabos: 11-18 pranašystės; 868-871, 901-903 orų spėjimai.)
18. KEIKSMAI (239-280)
19. DIALOGAI (490, 493, 862-867)
20. LINKĖJIMAI (282-286)
21. TRUMPIEJI PASAKYMAI (281)
22. IŠTIKTUKAS (281)
Užrašymo metai: nuo: 1872 iki: 1914
Užrašymo metų pastabos: Rankraštyje minimos užrašymo datos: 1872 m., 1874 m., 1875 m., 1876 m., 1883 m., 1910 m., 1914 m.
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: M. Slančauskas)
2. Ona Tautkutė (orig: Ona Tautkyče) (pastabos: Užrašė nr. 26-27. Juos perrašė Matas Slančiauskas.)
3. Juozas Jonkus (pastabos: Užrašė nr. 894, 896, 898. Juos perrašė Matas Slančiauskas.)
Užrašymo vieta: 1. Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Budraičiu sodžiaus, Skaisgiriuos )
2. Gimbūčiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gimbučiai )
3. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburiu sodžiaus, Skaisgire parap. )
4. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaicziuos )
5. Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Skaisgiris )
6. Vidginiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sod. Vitginių )
7. Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sodž. Gražaičiu, Žagares parapijes )
8. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sodž. Reibeniu Skaisgiriečiuos )
9. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičių sodžiuj )
10. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaiteliai )
Pateikėjai: 1. Jurgis Pirantas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 3a)
2. Jurgaitienė (Trumpaitėlių k.) , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2)
3. Matas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Nuo 1899 m. gyveno Reibinių k., Skaisgirio vls.; apsk.vnt: 9, 748, 884-885, 887-890)
4. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Pasakojimą išgirdo iš kerdžiaus Mingenčio apie 1820 m.; apsk.vnt: 10-12)
5. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 883)
6. Aleksandra Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
7. Ramašauskienė , gyvenamoji vieta: Skaistgirys mstl., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
8. Kardinskas , gyvenamoji vieta: Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
9. Bertulienė (Kalvienė) , gyvenamoji vieta: Reibiniškės k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 23, 35)
10. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25)
11. Strockis , gyvenamoji vieta: Budraičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 28)
12. Bukantas , gyvenamoji vieta: Gimbūčiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32)
13. Pranciulis , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33-34, 747)
14. Marcijonas Šinickas (orig: Marcijons Šinickas), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38)
15. Magdalena Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 89)
16. Barbora Kalendrytė (orig: Barbora Kalendryče), gyvenamoji vieta: Gražaičiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 90)
17. Marijona Veikalytė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 107-109, 795-799)
18. Ona Slančiauskienė-Zalogytė (orig: Ona Zalogyčia Slančiauskiene), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 775)
19. Ona Kvedarytė (orig: Ona Kvedaryče) (apsk.vnt: 787-790, 794)
20. Anelė Dapkuvienė-Briedytė (orig: Anele Dapkaus), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 791)
21. Jonelienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 872--874)
22. Jurgis Ibjauskas (apsk.vnt: 886)
23. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 891)
24. Aleksandras Bekeris , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 895, 897)
25. Mateušas Korkevičius (orig: Mateuszas Korkevicze) (apsk.vnt: 900)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasakojamąją tautosaką sukatalogino 1975 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

 

← Į sąrašą