LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1009
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos ir dainuškos šiokes tokes belekokes dainuojamos kunigų, ponų ir mužikų sur. 1885
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių. Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pablukęs. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17,5x21,5 cm., 7,5x18,5 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: inventoriniame lape nurodyta, kad rinkinys apie 1926 m. nurašytas iš LMD fondų ir jo originalas nežinomas. Gali būti, jog nurašant tekstus kai kurios pateikėjų pavardės iškraipytos.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1926 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Stanulytė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jo originalas turėtų būti saugomas VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 294
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

3. LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys

4. LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

5. LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

6. LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\"

8. LMD I 368 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

9. LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys

10. LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

11. LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

12. LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

13. LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

14. LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

15. LMD I 644 P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

16. LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys

17. LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys

18. LMD I 898 Mato Slančiausko etnografinis aprašas

19. LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

20. LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

21. LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys

22. LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

23. LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys

24. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

25. LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 113 dainų tekstų. Inventorinimas patikslintas 2012 m.

Bendras turinio vienetų kiekis: 113
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-33, 33a, 34-67, 67a, 68-76, 76a, 77-110)
Užrašymo metai: nuo: 1871 iki: 1902
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Juozapas Katilius (pastabos: M. Slančiauskas nurašė dainas Nr. 2 ir 8 iš kunigo Juozapo Katiliaus užrašų.)
3. Jonas Trumpulis (pastabos: Dainos teksta Nr. 28 M. Slančiauskui atsiuntė Jonas Trumpulis iš Sargūnų k.)
Užrašymo vieta: 1. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržėnų dvaras, Gruzdžių par. )
2. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš Gruzdiečių )
3. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Junkūnų dvaras, Žagarės prp. )
4. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kančiūnų )
5. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Linkaičiuos )
6. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai )
7. Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šimkūnų )
8. Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Stanilių )
9. Treigiai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Treigių sodžiaus, Pašvitinio par. )
10. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiuose )
11. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitelių )
Pateikėjai: 1. Urmanaitė (orig: Urmaniče), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3)
2. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Jurgis Ibianskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
4. Vincentas Šapkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
5. Stanislovas Meška , gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
6. Pranciškus Baravykas (apsk.vnt: 12)
7. Marcijonas Šliaupas (orig: Sliaupas) (apsk.vnt: 15)
8. Angelė Pirantienė (orig: Angela Pirantiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
9. Tamašauskienė (Kančiūnų k.) (orig: senoji Kančiunų Tamašauckiene), gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
10. Pilypas Slančiauskas (apsk.vnt: 18)
11. Liudovika Guntytė (orig: Guntyčia), gyvenamoji vieta: Staneliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19)
12. Marijona Stasiulytė (orig: Stasiulyčia), gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20)
13. Julijona Kragaitė (orig: Julijana Kragyče), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
14. Viktorija Braziulytė (orig: Braziulyčia) (apsk.vnt: 22)
15. Baranauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31-33, 33a, 34-62)
16. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 63)
17. Daugelienė (Beržėnų k.) (orig: Daugeliene), gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 64-67, 67a, 68)
18. Benedikta Meškaitė (orig: Bendikta Meškyčia), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 73-76, 76a)
19. Viktorija Meškaitė (orig: Meškyčia) (apsk.vnt: 77)
20. Urbonienė (Jankūnų k.) (orig: Urboniene), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 78, 82)
21. Ona Saulaitė (orig: Saulyčia), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 79)
22. Meškienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 81)
23. Briedienė (Povilaičių k.) , gyvenamoji vieta: Povilaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 83)
24. Marijona Niprikytė (orig: Niprikyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 84, 85)
25. Ona Kibildytė (orig: Kibildyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 86-88)
26. Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 89, 90)
27. Puipienė , gyvenamoji vieta: Treigiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 91, 92)
28. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 96)
29. Teresė Navickaitė (orig: Tarasa Navickyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 93, 94)
30. Krutaitė (orig: Krutyče), gyvenamoji vieta: Likaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 95)
31. Vincentas Braziulis (orig: Braziulis), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 96)
32. Stanislovas Navickas (orig: Stanislavs Navickas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 97, 98)
33. Pilypas Navickas (orig: Pilyps Navickas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 99)
34. Janutienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 100-102)
35. Antanas Liaudenskas (orig: Antans Liaudenska), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 103)
36. Juozas Braziulis (apsk.vnt: 105)
37. Kipšas (orig: Jons Kipšas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 106, 107)
38. Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 108, 109)
39. Brigita Grigutytė (orig: Brigyta Griguce, Grigutyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 110)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

 

← Į sąrašą