LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 974
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, sudarytas iš kalendoriaus iškarpų ir dviejų ranka rašytų lapelių, raštas gerai įskaitomas, parametrai skirtingi: 7x8,8, 9x31 cm.
Pastabos: Dr. Jono Basanavičius perrašė mokinio Vlado Natkevičiaus užrašytą raudą ir nurodė antros raudos užrašytoją Matą Slančiauską. Pirmo teksto užrašytojas nežinomas, nurodyti tik metai ir užrašymo vieta. Pateikėjai rankraštyje nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 14
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 154 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus užrašyta tautosaka.

2. LMD I 257 Rinkinyje – Vlado Natkevičiaus ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

3. LMD I 57 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos dainos.

4. LMD I 142 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

5. LMD I 283 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

6. LMD I 318 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

7. LMD I 324 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

8. LMD I 332 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

9. LMD I 341 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašytos vestuvinės dainos.

10. LMD I 368 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

11. LMD I 483 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir jo talkininkų užrašyta tautosaka.

12. LMD I 539 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

13. LMD I 561 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

14. LMD I 561 a Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

15. LMD I 564 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

16. LMD I 565 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

17. LMD I 566 Rinkinyje – Mato Slančiausko užrašyta tautosaka.

18. LMD I 793 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio užrašyti eilėraščiai.

Anotacija: Rinkinį sudaro 3 raudos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 3
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1-3)
Užrašymo metai: nuo: 1885 iki: 1913
Užrašymo metų pastabos: Pirma rauda užrašyta 1885 m., antra – 1913 m., trečia – 1911 m.
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (orig: Matavušas Slančius) (pastabos: užrašė 2 nr.)
2. Vladas Natkevičius (pastabos: užrašė 3 nr.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

← Į sąrašą