LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 257
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko, Vlado Natkevičiaus ir Br. Bumšos tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1900 - 1940
Sudarymo metų pastabos: Tiksli sudarymo data nenurodyta. 15 rinkinio puslapyje nurodyta: „13 balandžio 1905 m.“.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama, raštas įskaitomas. Rašyta juodu rašalu, pataisymai daryti raudonu ir mėlynu pieštuku. Rinkinio parametrai skirtingi – 23x37 cm., 19,5x25,5 cm., 22x28 cm.
Pastabos: 5, 12, 17 rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. 18 puslapyje dr. J. Basanavičiaus antspaudas. Kai kuriuose tekstuose rašoma lietuviškai, bet lenkiškais rašmenimis.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 37
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 154 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 269 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 280 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

4. LMD I 974 Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 788 (Pastabos: B. Bumšo tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 7 dainos, 6 pasakos, 272 patarlės ir priežodžiai, 188 mįslės, 1 erzinimas.

Inventorinimas tikslintas 2010 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 473
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (460-466)
2. PASAKOS (1, 47, 48, 75, 108, 394a)
3. PATARLĖS (135-319, 378a, 379-459, 394b, 404a, 406a, 407a, 409a)
4. PRIEŽODŽIAI () (Pastabos: žr. PATARLĖS)
5. MĮSLĖS (2-46, 49-74, 76-107, 109-134, 320-378)
6. ERZINIMAI (394a)
Užrašymo metai: nuo: 1900 iki: 1940
Užrašymo metų pastabos: Tiksli sudarymo data nenurodyta. 15 rinkinio puslapyje nurodyta: „13 balandžio 1905 m.“.
Užrašytojas: 1. Juozas Grabauskas (orig: Grabauskutis)
2. Juozas Lazauskas (orig: Lazauskutis)
3. Vladas Natkevičius
4. Dominas Kizlauskas
Užrašymo vieta: 1. Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Daukšiai )
2. Keturvalakiai mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Keturvalakių parapija ir kaimas, Vilkaviškio ap., Suvalkų gub. )
3. Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskričio, Suvalkų gub. )
4. Rietavas sen., , Rietavo sav., Telšių apskr. (originale: Rietavas )
Pateikėjai: 1. Jonas Paliokas (orig: Paliokas), gyvenamoji vieta: Keturvalakiai mstl., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 394c)
2. Juozas Štūra (orig: Štūra), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 460-462)
3. Ona Baltamonienė (orig: Baltamonienė), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 463)
4. Kazys Karalius (orig: Karalius), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 464)
5. Ona Karalienė (orig: Karalienė), gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 465, 466)
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasakos sukatalogintos. 1973. II. 7)
3. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos. 1956. V. 22)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

← Į sąrašą