LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 318
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Sudarymo metų pastabos: Tiksliai nežinoma, kas ir kada sudarė rinkinį, nes rinkinys sudarytas iš kelių Prano Narvydo Jonui Basanavičiui į Bulgariją atsiųstų rankraščių.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, pirmi puslapiai įplyšę, popierius pradėjęs gelsti, rašyta juodu rašalu, tekstas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 13,5x21,5 cm.
Pastabos: Pirmos penkios pasakos užrašytos Mato Slančiausko, likusi tautosaka – Prano Narvydo. Prie rankraščio pridėti Pr. Narvydo dr. Jonui Basanavičiui siųsti vokai, ant kurių mėlynu pieštuku yra J. Basanavičiaus pastabos. Tekstai užrašyti tarmiškai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 99
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 213 Rinkinyje – E. Jasiulionienės ir Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

2. LMD I 327 Rinkinyje – Pr. Narvydo užrašyta tautosaka.

3. LMD I 885 Pranciškaus Narvydo mįslių rinkiny

4. LMD I 888 Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys

5. Nuorodoje – Prano Narvydo fotografijos (LTRFt 5898-5906) http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/

Anotacija: Rinkinį sudaro 12 pasakų, 14 sakmių, 2 dainos, 1 pasakojimas, 23 tikėjimai. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 52
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 5-6, 8, 10-13, 14, 16, 18, 21)
2. SAKMĖS (2-4, 6a, 9, 17a, 17 b, 17 c, 17 d, 19, 19a, 22, 24, 32)
3. LIAUDIES DAINOS (7, 15)
4. PASAKOJIMAI (20a)
5. TIKĖJIMAI (13a (1-5), 20 (1-9), 23-31)
Užrašymo metai: nuo: 1902 iki: 1903
Užrašymo metų pastabos: Didesnė dalis tautosakos tekstų užrašyta 1903 m., likusi – 1902 m.
Užrašytojas: 1. Pranciškus Narvydas
2. Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dviuolajčiu sodos Joniške parapijos )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžiaus Reibeniu Žagares parapijos )
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš Trumpaičiu Joniškes parapijos )
Pateikėjai: 1. Aleksandra Zaloga , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Marijona Čeputytė (orig: Marijona Čeputyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2-3)
3. Mateušas Tadeušas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Juozas Mocius , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
5. Kazimieras Baltys (Baltelis) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7, 15)
6. P. Rubašienė , gyvenamoji vieta: Dvelaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9)
7. Pranciškus Narvydas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Gali būti, kad jis yra ir kitų tautosakos kūrinių pateikėjas.; apsk.vnt: 10-11)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 

← Į sąrašą