LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 888
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys
Gauta iš: Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, per vidurį – gili lenkimo žymė, popierius vietomis suteptas, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, rašalas pašviesėjęs, tekstai įskaitomi; parametrai – 13x20,5 cm.
Pastabos: Prie rankraščio pridėtas vokas, kuriame P. Narvydas atsiuntė užrašytą tautosaką dr. Jonui Basanavičiui į Bulgariją ir trumpas jo laiškas. Tautosakos pateikėjai rinkinyje nenurodyti.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 24
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 213 Rinkinyje – Elenos Jasiulionienės ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

2. LMD I 318 Rinkinyje – Mato Slančiausko ir Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

3. LMD I 327 Rinkinyje – Prano Narvydo užrašyta tautosaka.

4. LMD I 885 Rinkinyje – Prano Narvydo užrašytos mįslės.

Anotacija: Rinkinį sudaro 4 pasakos, 3 sakmės, 1 eilėraštis. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 8
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 3-5)
2. SAKMĖS (2, 6, 8)
3. EILĖRAŠČIAI (7)
Užrašymo metai: 1903
Užrašymo metų pastabos: Žinoma, kad P. Narvydas tautosakinę medžiagą J. Basanavičiui į Bulgariją atsiuntė 1903 m.
Užrašytojas: Pranciškus Narvydas
Užrašymo vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagarė, Trumpaičiai, Joniškio prp., Kauno gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1974 m.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (inventorinimą tikslino 2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

← Į sąrašą