LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 57
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:M. Slančauskas, Džiugių sodžius
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos. Dainų tekstai taisyti raudonu rašalu. Popierius pageltęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Pastabos: Šis M. Slančiausko dainų rinkinys yra perrašytas nežinomo asmens. Prie kiekvieno kūrinio juodu ar mėlynu pieštuku parašyta: „II sąsiuv. 1911-1912 m. M. Slančauskas“.
Visi rinkinio puslapiai yra pažymėti LMD 1907 metų antspaudu ir LMD inventorinimo antspaudas su rinkinio numeriu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 902

2. LMD I 903

3. LMD I 763

4. LMD I 793

5. LMD I 898

6. LMD I 644

7. LMD I 566

8. LMD I 565

9. LMD I 564

10. LMD I 561 a

11. LMD I 561

12. LMD I 539

13. LMD I 483

14. LMD I 368

15. LMD I 341

16. LMD I 332

17. LMD I 324

18. LMD I 318

19. LMD I 283

20. LMD I 142

21. LMD I 904

22. LMD I 905

23. LMD I 906

24. LMD I 974

25. LMD I 979

26. LMD I 1009

27. LMD I 1010

28. LMD I 1011

29. LMD I 1012

30. LMD I 1059

31. LMD I 1060

32. LMD I 1061

Anotacija: Rinkinį sudaro: 44 dainos, 2 pasakos, 1 rauda, 6 priežodžiai, 2 gamtos garsų pamėgdžiojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 55
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-10, 14-20, 22-29, 34-45, 47-49, 52-55)
2. PASAKOS (32, 33)
3. RAUDOS (21)
4. PRIEŽODŽIAI (11-13, 46, 50-51)
5. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (30, 31)
Užrašymo metai: nuo: 1820 iki: 1873
Užrašymo metų pastabos: Prie trijų kūrinių yra nurodyti šie užrašymo metai: 1820 m., 1865 m., apie 1873 m.
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: Rinkinyje užrašytojo pavardė rašoma: „M. Slancauskas“, „M. Slančauskas“.)
2. Ona Tautkutė
Užrašymo vieta: 1. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Džiugiu sodžius )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai, Raibeniai, Reibeiniai )
3. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
4. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaiteliu sodžius )
Pateikėjai: 1. Marcijona Drigatienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
2. Žilaitienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
3. Jurgaitienė (Trumpaitėlių k.) , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17)
4. Gerdruta Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21)
5. Juozas Šliažas , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 24, 39)
6. Kazimieras Rakauskas , gyvenamoji vieta: Puikiai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45)
7. Palionija Vaitekūnaitė (orig: Palianija Vaitekūnyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 36-38)
8. Barbora Jasaitienė-Adomaitytė (orig: Barbola Adomaityče, Barbola Adamaityče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 9)
9. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą