LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1012
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių, jo būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu, raštas lengvai įskaitomas. Pirmame puslapyje raudonu rašalu įrašytos pastabos. Parametrai – 17,5x21,5 cm.
Pastabos: Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Ščesnulevičiūtė (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 75
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinys

2. LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinys

3. LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 54 dainų tekstai ir 1 anekdotas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 55
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-55)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti.
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas (pastabos: Užrašė 27-29 nr.)
2. Karolius Barauskas (pastabos: Užrašė 1-26,30-55 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Pagojai k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Pelkelė k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Papilės sodos Pelkelių, Šiaulių par. )
4. Žagarė m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagarė )
Pateikėjai: 1. S. Gutauskytė (orig: Gutauskite), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1,2)
2. Nastazija Rimkytė (orig: Rimkite), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
3. Julė Rimdeikaitė (orig: Juli ), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 9,37)
4. M. Andrejaitytė (orig: Andrejatiče, Andriejatiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11,12,13)
5. B. Statkaitė , gyvenamoji vieta: Pagojai k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 16)
6. Adolfa Garbalenskaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 21-23)
7. A. Daugintytė (orig: Daugentiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 38)
8. Kristina Strazdienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27-29)
9. Amilija Normontaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 45-47)
10. Baranauskienė (Matuše) , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3,5,6,10,14,15,32,41,42,44)
11. Julijonas Šležas , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 49)
12. Uršulė Usaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 48)
13. Anastazija Montvidaitė , gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 50,51)
14. Juozapas Garbalenskis (Garbalenskas) (apsk.vnt: 52-55)
15. Stasė Liaudanskaitė (orig: Liaudanckaite, Liaudanckiče), gyvenamoji vieta: Papilė mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 17,18)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 

← Į sąrašą