LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 73
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys
Gauta iš: Bronius Sabas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, vietomis blyškus. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 20x16 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 476
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 753

2. LMD III 26

3. LMD III 123

4. LMD III 38 a

5. LMD III 38 b

6. LMD III 38 c

7. LMD III 38 d

8. LMD III 38 e

Anotacija: Rinkinį sudaro 182 dainos, 22 pasakos, 211 mįslių, 15 patarlių ir priežodžių.
Bendras turinio vienetų kiekis: 430
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (2-3a, 5-9, 14-41, 46-48, 50, 52, 53-55, 57-70, 72-82, 84-92, 95, 96, 98-104, 110-112, 114-129, 133-136, 137a-141, 143-147, 150-158, 160-178, 180, 181, 184, 185, 187, 189-196, 197a, 199-207, 208, 210, 210a, 211-219, 221-224, 227-230)
2. PASAKOS (1, 4, 10, 12, 42-45, 49, 51, 93, 96a, 97, 105-109, 131, 132, 183, 198, 220)
3. MĮSLĖS (11(1-23), 13(1, 2), 56, 71(1-4), 83(1-13), 94(1-10), 113(1-18), 130(1-11), 137(1-4), 142(1-20), 148(1, 2), 149(1-8), 159(1-3), 179(1-16), 182(1-9), 186, 188(1-7), 197, 209, 210b, 225(1-25), 226(1-31))
4. PATARLĖS (70a(1-9), 82a(1, 2), 181a(1-4))
5. PRIEŽODŽIAI (70a(1-9), 82a(1, 2), 181a(1-4))
Užrašymo metai: iki: 1934
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs užrašymo metai nenurodyti, LMD rinkinys įteiktas 1934 m.
Užrašytojas: 1. Bronė Kasparavičiūtė (orig: Bronė Kasparavičutė) (pastabos: 160-179, 189-197a)
2. Juzė Žydelytė (pastabos: 180-186)
3. Zosia Tareilytė (pastabos: 1-3a, 11-40, 226-230)
4. Juzia Lankelytė (pastabos: 57-82)
5. Jonas Buckus (Butkus) (pastabos: 4-10, 41-56)
6. Teklė Uždavinytė (pastabos: 83-113)
7. Marytė Uždavinytė (pastabos: 114-130)
8. Jadvyga Uždavinytė (pastabos: 131-137)
9. Stasė Uždavinytė (pastabos: 137a-148)
10. Stasys Uždavinys (pastabos: 149-159, 189-197a)
11. Jadvyga Lankelytė (pastabos: 189-197a, 198-207)
12. Juozas Uždavinys (pastabos: 208-210b, 211-215)
13. Marytė Kazlauskaitė (pastabos: 216-225)
Užrašymo vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Daržininkai, Valkininkų vls. )
Pateikėjai: 1. Anelė Laučinskutė (orig: Anelė Laučynskutė), gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 4-10, 42-43)
2. Marijona Lankelienė , gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 57-70, 72-82)
3. Ona Uždavinytė (orig: Ona Uždaviniutė), gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 121-130)
4. Karalina Uždavinytė , gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 131)
5. Marijona Uždavinienė , gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 137a-148)
6. Antanina Uždavinytė (orig: Antolka Uždavinite, Antolka Uždaviniutė), gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 51, 95-97, 157-159, 217-220)
7. Ona Kasparavičienė , gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 162-179)
8. Marijona Žemaitytė (orig: Marjona Žemaiciutė), gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 180-184)
9. Teklė Lankelienė (orig: Takla Lankelenė), gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 198-207)
10. Antanina Tareilienė , gyvenamoji vieta: Daržininkai k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 226-230)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

 

← Į sąrašą