LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 226
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Vlado Šiekštelės mokinių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Vladas Šiekštelė
Gauta iš: Vladas Šiekštelė
Inventorinimo data: 1932
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, sudarytas iš 79 sąsiuvinių, kai kurie sąsiuviniai suplyšę, purvini, rašyta skirtingais raštais įvairių spalvų rašalu, pieštuku, tarmiškai, tekstai įskaitomi. Parametrai 17x21 cm.
Pastabos: Daugelyje sąsiuvinių nenurodytos užrašymo vietos. Yra žinoma, kad šio rinkinio medžiaga rinkta Poškonių liaudies mokyklos mokinių (Švenčionių r.), todėl manoma, kad tautosaka užrašyta iš aplinkinių vietovių.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 1837
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 8 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

2. LMD I 184 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

3. LMD I 200 Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės, bei jo mokinių tautosakos rinkinys

4. LMD I 458 Mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 905 dainos, 117 pasakų, 36 tikėjimai, iš kurių 53 – sapnai ir jų aiškinimai, 7 vietovardžiai. Inventorinimas tikslintas 2013 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1118
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-71, 71a, 72-111, 111a, 112-114, 114a, 115, 116, 116a, 117, 118, 118a, 119, 119a, 120-137, 137a, 138-168, 168a, 169-176, 176a, 176b, 177, 177a, 178-180, 180a, 181, 181a, b, c, 182-184, 184a, 185-187, 188-203, 203a, 204-209, 209a, 210-214, 214a, 215-220, 220a, 221-231, 231a, 232-261, 261a, b, 262, 262a, 263-266, 266a, 267-269, 269a, b, c, d, 270, 270a, b, 271-313, 313a, 314-321, 323-357, 357a, 358-399, 399a, b, 400-445, 449-486, 486a, 487-495, 495a, 496, 496a, 497, 497a, 498-509, 516, 518-522, 522a, 523-543, 543a, 544-591, 591a, 592-595, 595a, 596-614, 618-620, 620a, 621-626, 631-691, 696-704, 706-711, 711a, 712-727, 727a, b, 728, 729, 729a, 730-733, 733a, 734a, 735-747, 747a, 748-758, 762-768, 771-775, 779, 781, 783, 785-797, 799, 800-802, 804-811, 815-818, 818a, 819-837, 840-867, 890-899, 905-914, 916-931, 939, 942-945, 951-952, 956, 957, 991-994, 998, 1001-1004, 1017, 1023-1028, 1051-1055, 1060, 1065, 1108)
2. PASAKOS (446-448, 511-515, 517, 615-617, 627-630, 692-695, 734, 759-761, 769-770, 776-778, 780, 782, 784, 799a, 803, 812-814, 838, 839, 901-904, 915, 932-936, 938, 940, 941, 946-950, 953-955, 995-997, 999, 1000, 1005-1011, 1013-1016, 1018-1022, 1029-1050, 1056-1058, 1061-1064, 1067-1070, 1072, 1107)
3. TIKĖJIMAI (868-889, 958-990, 1073-1106)
4. SAPNAI IR JŲ AIŠKINIMAS (868-881, 889, 958-965, 970, 986-990, 1074-1078, 1084-1096, 1101-1106)
5. VIETOVARDŽIAI (510, 798, 937, 1012, 1059, 1066, 1071)
Užrašymo metai: nuo: 1929 iki: 1932
Užrašytojas: 1. Vladas Šiekštelė (pastabos: Švenčionių „Ryto“ draugijos liaudies mokytojas.)
2. Jonas Nemeika (pastabos: nr. 12-15)
3. Konstancija Petkūnaitė (orig: Kostancija Petkunaite) (pastabos: nr. 16-20)
4. Zosė Šeštokaitė (pastabos: nr. 21-39)
5. Jadvyga Paškonytė (pastabos: nr. 70-106, 660-678, 696-709, 805-814)
6. Henrikas Džiaukštas (pastabos: nr. 107-137)
7. Liudvinė Paškonytė (pastabos: nr. 138-162)
8. Pranė Razmytė (pastabos: nr. 163-189)
9. Veronika Kaleckaitė (pastabos: nr. 190-231)
10. Bernarda Jonelytė (orig: Bernadžė Jonelytė) (pastabos: nr. 232-258)
11. Alfonsas Galinckas (pastabos: nr. 259-270)
12. Valė Veličkaitė (pastabos: nr. 271-334)
13. Marytė Juknevičiūtė (pastabos: nr. 335-380)
14. Veronika Ražmytė (pastabos: nr. 381-399)
15. Veronika Jonelytė (pastabos: nr. 400-431)
16. V. Jurkevičius (pastabos: nr. 432-448, 995-1005, 1009, 1010, 1047-1049, 1066-1070)
17. Aleksandra Dinda (pastabos: nr. 449-470, 785-796, 905-926)
18. Juozapas Kaleckas (pastabos: 471-506)
19. Adolfas Razmys (pastabos: nr. 507-542, 1073-1108)
20. Veronika Kuliešiūtė (Kuliešaitė) (pastabos: nr. 543-567, 896-904, 1019-1021, 1050-1056)
21. Zofija Oleškevičiūtė (Aleškevičiūtė) (orig: Zofija Oleszkiewizuwna) (pastabos: nr. 568-584, 779-784, 927-936, 945-948)
22. Grasilia Kaleckaitė (pastabos: nr. 585-602, 644-659, 864-891, 1022-1028)
23. Kastantas Jurka (pastabos: nr. 603-617)
24. A. Strakšys (pastabos: nr. 618-631, 837-839, 1006-1008, 1011-1014, 1029, 1030, 1043, 1044, 1057, 1058)
25. Z. Jurkevičiūtė (pastabos: nr. 631-643, 949-954, 1041, 1042, 1059-1065)
26. Mykolas Kaleckas (pastabos: nr. 679-695, 937-940, 955-994, 1045, 1046)
27. Emilė Vaiciukaitė (Vaičiukaitė) (pastabos: nr. 710-730, 752-761)
28. Juozas Paškonis (pastabos: nr. 731-751)
29. Bernardas Strakšys (pastabos: nr. 762-778, 797-804, 1015-1018, 1035-1040)
30. Elena Lapėnaitė (pastabos: nr. 815-821)
31. Teofilė Nemeikaitė (pastabos: nr. 822-830)
32. M. Rukšėnas (pastabos: nr. 831-836)
33. V. Ankėnaitė (pastabos: nr. 855-863)
34. Elena Čekutytė (pastabos: nr. 892-895)
35. N. Rastenis (pastabos: nr. 941-944)
36. K. Jurkevičius (pastabos: nr. 1031-1034, 1071, 1072)
Užrašymo vieta: 1. Juodiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Juodiškis, Ceikinių prp. , pastabos: nr. 63-69)
2. Sena Pašaminė k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Pašaminė , pastabos: nr. 49-59)
3. Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Poškonys )
4. Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Ragaučinoj , pastabos: nr. 603-617, 762-778)
5. Rėkučiai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Rekučių sodžius , pastabos: nr. 16-20)
6. Vaišniūnai k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Vaišniūnai, Palūšės par. ir apskr. , pastabos: nr. 1-11, 831-836)
7. Aza k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: viensėdis Aza, daugeliškio vls. , pastabos: nr. 941-945)
Pateikėjai: 1. Veronika Žigienė , gyvenamoji vieta: Sena Pašaminė k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 49-59)
2. Anelė Paškonienė (orig: Anielka Paškonienė), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 70, 71, 71a, 72-79, 90, 92, 93, 96-101, 106)
3. Anelė Koržikienė (orig: Anielka Koržikienė), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 80-86, 88, 89, 91, 102)
4. Jonas Koržikas , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 87, 94, 95)
5. Marcelė Paškonienė (orig: Marcale Paškonienė), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 138, 139, 141, 152, 156, 157)
6. Veronika Čeponytė (orig: Veronika Čieponice), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 140)
7. Liudvinė Paškonienė , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 142-148, 159-161)
8. Marė Razmytė (orig: Mariule, Marjulė Razmytė), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 163, 166, 167, 181)
9. Marcelė Razmytė (orig: Marcalė Razmytė), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 165)
10. Kastantas Razmys , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 168, 168a, 169, 170)
11. Elena Jonelienė (orig: Alena Jonelienė), gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 233-235, 237-239, 247-250, 258)
12. Julė Rimšelienė , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 232, 236)
13. Veronika Jonelytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 241)
14. Marė Jonelytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 242)
15. M. Jurkevičius , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 577)
16. Julė Jonelienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 234, 245, 246, 384-387, 390, 391)
17. Grasilda Galinckienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 265-268)
18. Jadvisia Galinskienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 392, 393)
19. Grasilda Galinckaitė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 259-264)
20. Ona Razmienė (orig: Ona Ražmijene), gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 381-383, 388, 389, 394, 395, 399b)
21. Tapilia Jonelienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 400, 401, 408, 409, 411, 422-430)
22. Juzia Jasiulionytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 180)
23. Jadzė Jonelytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 240)
24. Mikalina Paškonienė , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 405, 406, 412, 413)
25. Antonas Jonelis , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 402-404)
26. P. Jurkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1041, 1042)
27. Albina Strakšytė (orig: Albina Štrakšitė), gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 517)
28. E. Jurkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 432-445)
29. Antanas Kaleckaitė , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 587, 589, 865-867, 890, 891, 1045, 1046)
30. Monika Kaleckaitė , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 588, 590, 644-652, 951)
31. L. Strakšienė , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 839, 1029, 1043, 1049)
32. Bronislavas Kaleckas , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 679-683, 955-994)
33. Petras Kaleckas , gyvenamoji vieta: Poškonys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 685-690)
34. Bernardas Strakšys , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 762-765, 768, 771-774, 778, 803, 804, 1035)
35. A. Strakšys , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 769, 1039, 1040, 1044)
36. Palionija Strakšytė , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 767, 800, 801, 1018, 1036, 1037)
37. J. Dinda , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 770, 776, 777)
38. Marijona Jurkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 569, 631-643, 775)
39. Marytė Strakšytė , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 445-448, 629, 630, 838, 952, 1006, 1007, 1013, 1014, 1030, 1047, 1048, 1057, 1061-1063, 1067, 1068)
40. Veronika Žigienė , gyvenamoji vieta: Sena Pašaminė k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 840-845)
41. Mykolas Kuliešius (orig: Mihalas Kuliešus), gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 948, 1019-1021)
42. Vladas Jurkevičius , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 950, 1032)
43. F. Kuliešius , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 999, 1000, 1005)
44. Aleksandra Dinda , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1001)
45. J. Dindzienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1002-1004)
46. F. Jurkevičienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1009, 1010, 1064, 1070)
47. Marcelė Kaleckienė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1026)
48. D. Janukas , gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1038)
49. D. Kuliešytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1065)
50. Karolina Veličkaitė , gyvenamoji vieta: Švenčionys r. sav., , , Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 274)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainuojamąją tautosaką.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1975 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
3. Edmunda Rusteikienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)

 

← Į sąrašą