LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 200
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Užrašė Pr. Milda. Zabova
Archyvo antraštė : Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Vladas Šiekštelė (orig: Siekstelė) (Pastabos: Inventoriniame lape įrašyta Siekstelės (Deguškės k., Daugėliškio v.) pavardė, nors rankraštyje ji niekur neminima. Remiantis LMDI 184 rinkiniu nustatyta, kad jis yra šio rankraščio sudarytojas ir įteikėjas.)
Gauta iš: Vladas Šiekštelė
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs. Rašyta juodu rašalu, numeracija taisyta raudonai. Raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 18x22 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 47
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 8 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

2. LMD I 184 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys

3. LMD I 458 Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys

4. LMD I 144 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

5. LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

6. LMD I 262 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

7. LMD I 303 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys

8. LMD I 311 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys

9. LMD I 315 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

10. LMD I 722 Pranciškaus Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

11. LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

12. LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 472 tikėjimai, 4 žaidimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 476
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (5-476)
2. VAIZDUOJAMIEJI VAIDYBINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (1-4)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1903 iki: 1926
Užrašytojas: 1. Juozas Juršė (pastabos: 5-39)
2. Eleonora Blaskauskaitė (pastabos: 40-61)
3. Jonas Kamarauskas (pastabos: 62-73)
4. Jokinas Keina (pastabos: 74-107)
5. Bronia Laurinaitė (pastabos: 108-141)
6. Emilia Čepulytė (orig: Čepulite) (pastabos: 142-175)
7. Bronia Keinytė (orig: Keinite) (pastabos: 176-224)
8. B. Markūnaitė (pastabos: 239-268)
9. Emila Keinytė (pastabos: 269-327)
10. Emila Markūnaitė (pastabos: 328-341)
11. Veronika Mažvilytė (pastabos: 342-353)
12. Momertas Čepulis (pastabos: 354-370)
13. Elena Mackanytė (pastabos: 371-391)
14. Filimina Mackanytė (orig: Mackanyte) (pastabos: 381-391)
15. Mikalas Mažvila (pastabos: 392-404)
16. Juozapas Paulavičius (pastabos: 404-421)
17. Levonas Keina (pastabos: 452-476)
18. Povilas Stasiūnas (pastabos: 469-476)
19. Bronia Keinytė (pastabos: 176-224)
20. Matilda Paulavičiūtė (orig: Paulaučutė) (pastabos: 434-451)
21. Juozas Markūnas (pastabos: 225-238)
22. Elena Mackanytė (pastabos: 371-380)
23. Feliksas Petkelis (pastabos: 422-433)
24. Pranas Šivickis-Milda (pastabos: 1-4)
Užrašymo vieta: Žalakiškiai k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žalakiškių k., Šiluvos par. )
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

← Į sąrašą