LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 573
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 17,5x22 cm.
Pastabos: Prie kūrinio nr. 21 yra neinventorintas Jono Marcinkevičiaus įrašas apie medį-akmenį, kuriam suteiktas nr. 21a.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 73
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 209 (Pastabos: Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys)

2. LMD I 551 (Pastabos: Kazio Skerniavičiaus tautosakos rinkinys )

3. LMD I 799 (Pastabos: Kazio Skerniavičiaus tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 daina, 9 pasakos, 8 sakmės, 1 tikėjimas, 1 padavimas, 1 pasakojimas, 2 etnografiniai aprašai.

Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (20)
2. PASAKOS (1-3, 6-9, 19, 21)
3. PASAKOJIMAI (11, 16)
4. SAKMĖS (4, 5, 10, 13-15, 17, 18)
5. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (1a)
6. PADAVIMAI (12, 21a)
7. TIKĖJIMAI (16)
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1911
Užrašymo metų pastabos:
Užrašytojas: 1. Jonas Marcinkevičius (pastabos: apsk. vnt.: 21a)
2. Kazimieras Skerniavičius (orig: K. Skerniaviscus) (pastabos: apsk. vnt.: 1-21)
Užrašymo vieta: 1. Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Ezno parapijos, kiemio Stieponiškiu , pastabos: apsk. vnt.: 1)
2. Jieznas sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Ezno valšious, Traku uezdo, Vilnious gubarnios , pastabos: apsk. vnt.: 3)
3. Marginiai k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: kiemo Margiu, Traku uezdo, Wilnious gubernos , pastabos: apsk. vnt.: 4)
4. Sudvariškės k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: kiemo Sudvariškiu, Jezno valsčeus, Traku apskričio , pastabos: apsk. vnt.: 21a)
5. Žideikonys k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: kiemo Židiekoniu, Ezno parapijos, Traku pavieto, Prienu parapijos Parapijos Suvalku gubarnios , pastabos: apsk. vnt.: 2, 18 )
6. Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Traku uezdo, Ezno parapijos, kiemie Sobuvos , pastabos: apsk. vnt.: 10, 19)
Pateikėjai: 1. Jovaras Vaitkevičius , gyvenamoji vieta: Jėznas ist. vls., , , Alytaus apskr. (pastabos: 11)
2. Jurgis Vilkas (apsk.vnt: 12, 14)
3. Kazimieras Grušelionis (orig: Kazimieras Gruszielionis ), gyvenamoji vieta: Jieznas sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 18)
4. Ona Nanartavičiūtė (orig: Nanartawisute), gyvenamoji vieta: Jieznas sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 20)
5. Liudvikas Vilkas (orig: Ludvikas Vilkas), gyvenamoji vieta: Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1)
6. Kasparas Palionis , gyvenamoji vieta: Žideikonys k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2)
7. Juozapas Matoška (orig: Jowazupas Matoška), gyvenamoji vieta: Sobuva k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10)
8. Kazimieras Vilkas , gyvenamoji vieta: Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11, 16)
9. Kazimieras Skerniavičius (orig: K. Skerniaviszius) (apsk.vnt: 9)
10. Feliksas Pekunas (orig: Faleksia Piekunas) (apsk.vnt: 17)
11. Manisia Nanartavičiūtė (orig: Manisie Nanartawišute) (apsk.vnt: 20)
12. Jonas Marcinkevičius (orig: Juonas Marcinkiavičius), gyvenamoji vieta: Sudvariškės k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 21a)
13. Aleksis Žvirblis (orig: Aliaksis Žvirblis), gyvenamoji vieta: Marginiai k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 4)
14. Levas Klimas (orig: Liavas Klimas) (apsk.vnt: 5)
15. Bautrimas Vilkas (orig: Bowtras Vilkas), gyvenamoji vieta: Steponiškės k., Jiezno sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11, 15)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasakos taut. sukataloginta 1973. VI. 4)
2. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Daina sukataloginta 1956. IX. 3)
3. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2012 09 28)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 

← Į sąrašą