LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1063
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Juodosios knygos
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, sudarytas iš mažo formato knygelių, rašyta juodu ir mėlynu rašalu, tarmiškai, rašalas išblukęs, tapęs rudos spalvos, tekstai įskaitomi. Rinkinio parametrai – 13,5x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 440
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius, sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 m. (Pastabos: Knygoje publikuota dalis Mato Slančiausko užrašytos medžiagos (LMD I 1063).)

2. LMD I 341 (Pastabos: Kopija LMD I 1063 (510-663))

Anotacija: Rinkinį sudaro 192 dainos, 13 sutartinių, 8 lopšinės, 10 šokių, ratelių , žaidimų dainų, 2 giesmės, 1 raudos parodija, 13 eilėraščių, 10 žaidinimų, 79 pasakos, 17 padavimų, 37 anekdotų, 219 sakmių, 37 pasakėčios, 4 parabolės, 17 padavimų, 40 pasakojimų, 5 etnografiniai aprašai, 2 pasikalbėjimai, 2 sapnų pasakojimai, 1 trumpasis pasakymas, 403 tikėjimai, 21 liaudies medicinos tekstas, 1 liaudies veterinarijos tekstas, 51 užkalbėjimas, 93 patarlės ir priežodžiai, 183 mįslės, 19 minklių, 9 linkėjimai, 20 keiksmų, 11 įvairių. Inventorinimas tikslintas 2013 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1503
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. įvairūs kiti (169-171, 509, 724-726, 731, 748, 1075, 1152)
2. LIAUDIES MEDICINA (190-192, 221, 222, 254, 263-266, 275, 282, 353, 396, 401, 1129-1132, 1425, 1426)
3. TRUMPIEJI PASAKYMAI (944)
4. PADAVIMAI (1009, 1092, 1226, 1247-1249, 1296-1303, 1366, 1367, 1446)
5. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (1076, 1404, 1406, 1408, 1421)
6. UŽKALBĖJIMAI (41-44, 46-79, 81, 88-92, 97, 100, 360, 361, 371, 980, 1056)
7. SAKMĖS (1-37, 83, 94-96, 99, 122, 127, 165, 185, 383, 384, 732-739, 739a, 740-745, 937-940, 942, 949, 960, 961, 988-992, 994-1005, 1007, 1010-1020, 1030, 1048-1050, 1057-1061, 1079, 1141, 1223-1233, 1235-1239, 1250, 1253-1275, 1279, 1282, 1283, 1287-1290, 1292-1295, 1304-1334, 1336-1342, 1344-1348, 1351, 1353-1356, 1358, 1370, 1375, 1409-1412, 1429, 1433)
8. LIAUDIES DAINOS (510-632, 643-654, 656-663, 664-700, 730, 1032-1040, 1051, 1099)
9. SUTARTINĖS (655 (1-13))
10. LOPŠINĖS (708-714, 1031)
11. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (633-642)
12. PASIKALBĖJIMAI (163, 164)
13. SAPNŲ PASAKOJIMAI (1407, 1443)
14. LINKĖJIMAI (134-143)
15. KEIKSMAI (144-162, 1077)
16. TIKROSIOS MINKLĖS (1105-1123)
17. ŽAIDINIMAI (715-723, 943)
18. MĮSLĖS (749-931)
19. PASAKĖČIOS (1024-1027, 1450 (1-31), 1454, 1455)
20. PASAKOS (729, 934, 936, 941, 950-958, 987, 1008, 1021, 1022, 1028, 1029, 1041, 1053, 1054, 1124-1127, 1142, 1149, 1153, 1234, 1241-1246, 1251, 1252, 1284-1286, 1291, 1335, 1349, 1350, 1352, 1359-1365, 1368, 1369, 1374, 1376, 1377, 1381-1385, 1390-1396, 1398-1401, 1403, 1451-1453, 1456)
21. PRIEŽODŽIAI (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
22. PATARLĖS (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
23. TIKĖJIMAI (38-40, 45, 80, 82, 84-87, 93, 98, 101-121, 124-126, 128-134, 177-184, 186-189, 193-219, 223-253, 255-262, 267-274, 276-281, 283-317, 321-350, 352, 354, 357-359, 362-382, 385-395, 397-400, 402-478, 482-508, 746, 747, 948, 959, 962-979, 981-985, 1006, 1062, 1064, 1066-1074, 1081, 1082, 1240, 1277, 1278, 1280, 1281, 1351, 1371-1373, 1405, 1434, 1436-1441)
24. LIAUDIES VETERINARIJA (351)
25. EILĖRAŠČIAI (932, 933, 1042- 1046, 1222, 1444, 1445, 1447-1449)
26. GIESMĖS (1101, 1102)
27. RAUDŲ PARODIJOS (1397)
28. PARABOLĖS (1088, 1090, 1091, 1097)
29. PASAKOJIMAI (123, 172-176, 280, 281, 355, 356, 362, 727-728, 948a, 986, 1052, 1055, 1093, 1095, 1099, 1100, 1140, 1276, 1413-1420, 1422-1424, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435, 1442)
30. ANEKDOTAI (1078, 1080, 1081, 1083-1087, 1089, 1094, 1096, 1098, 1103-1105, 1136, 1139, 1143-1148, 1150, 1151, 1154, 1343, 1357, 1378-1380, 1386-1389, 1402, 1431)
Užrašymo metai: nuo: 1874 iki: 1901
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Kristina Slančiauskaitė (pastabos: nr. 344-346)
3. Jonas Lydeikis (pastabos: Nr. 741-745)
4. Jonas Trumpulis (pastabos: Nr. 933-951, 987-1040)
Užrašymo vieta: 1. Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
3. Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
4. Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1350)
5. Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
6. Buvainiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
7. Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
8. Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
9. Šimkūnai k. dal., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: 1313)
10. Rubežninkai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 382)
11. Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 517)
12. Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: nr. 630)
13. Linkuva m., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 740)
14. Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 932-951)
15. Šunikiai k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1049)
16. Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1056)
17. Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1100)
18. Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1273)
19. Ročkiai k., Gaižaičių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1314)
20. Ziniūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1359)
21. Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Beržinų bambalynėj )
22. Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bujvydžu sod. )
23. Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Drasejkju )
24. Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruždžių )
25. Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: iš sodžius Mančių, Žagariečiuos )
26. Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Jankūnų dvaras , pastabos: nr. 739)
27. Kamajai sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Kamajų prp. , pastabos: Nr. 1043)
28. Krampiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Krampiu sodžiuj, Joniškiečiuos )
29. Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Kyburuos )
30. Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Pocjunu sodžjuj , pastabos: Nr. 1052)
31. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibeniai )
32. Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Rudiškių sodžius )
33. Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Toliočiai )
34. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaičiai )
35. Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Trumpaitėliai )
36. Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Žagariečiuos )
Pateikėjai: 1. Magdelena Panienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2, 94)
2. Urmonienė (orig: Urmonienė, Kazimiero pati), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 95)
3. Grigalienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 5, 1455)
4. Skupeikienė , gyvenamoji vieta: Mančiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Pranciškus Mikalauskas (orig: Prančišus Mikalauckas), gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
6. Uršulė Čiuberkienė-Dimžytė (orig: Uršulia Čiuberkienė), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12)
7. Jonas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 13, 14, 201, 1295, 1341, 1352, 1353, 1357, 1387)
8. Teresė Slančiauskienė-Kardišauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko motina.; apsk.vnt: 17, 24, 28, 165, 167, 190, 298, 1317, 1323, 1329, 1364)
9. Juozas Mocius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19, 1284-1286, 1324)
10. Kazimieras Tamašauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 20, 879-889)
11. Jurgis Anča , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22, 119, 178, 1058)
12. Stanislovas Slančiauskas (orig: Stanyslovs Slančiauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 25, 27, 33, 126, 1061, 1310, 1349)
13. Morta Stasiulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26)
14. Gaudentas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 29, 30, 511)
15. Boniventūras Slančiauskas (orig: Boniventuras Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 31, 1062, 1063, 1076, 1326, 1360, 1400)
16. Juozas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 32, 33)
17. Pilypas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 120, 125, 550, 624, 1055, 1066-1071, 1359, 1401, 1452)
18. Ginkienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34, 399)
19. Dikmanienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 35)
20. Indriulaitienė (apsk.vnt: 36)
21. Bulienė , gyvenamoji vieta: Krampiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 37)
22. Pranciškus Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 81-87, 204, 205, 1354)
23. Julijus Gerkė (orig: Jul. Gverke, Gerke), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 88-93, 173)
24. Grėbliauskas , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 96)
25. Antanas Bijeikis , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 97)
26. Juozas Vištartas , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 98)
27. Pranciškus Krištapaitis , gyvenamoji vieta: Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 99)
28. Bražas , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 100)
29. Jonaitienė , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 101-103, 108-115, 121, 129-131, 133, 134, 191, 194)
30. Pranciškus Jonaitis , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 104, 105, 189)
31. Agota Kurauskienė (orig: Agata Kurovska), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 105)
32. Simonas Vilčiauskas (orig: Simons Vilčjauskas, Vilčevskas), gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 107, 276-279, 290, 296, 297)
33. Lazutka , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 114a, 391)
34. Anna Gverkė-Vasiliovič , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 116)
35. Ona Urmonienė (Urmonyrė) , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 118, 551, 701, 706)
36. Barauskas , gyvenamoji vieta: Luokė mstl., Luokės sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 122)
37. Ignacas Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 123)
38. Stankus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 124)
39. Ignacas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 128)
40. Vincentas Kragas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 127, 595, 596)
41. Žlabienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 134)
42. Elyzas Vilčiauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 168, 1319, 1320)
43. Mikalauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 172)
44. Galinskienė , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 195, 196)
45. Martynas Švėgždė , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Rūdiškių parapijos kunigas.; apsk.vnt: 175, 176, 357, 403, 404)
46. Galinskas , gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 177)
47. Elyzas Žiogas (orig: Elyzas Žiogs), gyvenamoji vieta: Beržėnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 179-183)
48. Liudovika Slančiauskaitė (orig: Liudovika Slančauskyčia), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 184)
49. Kaikarys , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 202)
50. Migalis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 193)
51. Ona Slančiauskienė-Zalogytė (orig: Ona Zalogyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 197, 199, 389)
52. Miliūnienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 198)
53. Magdalena Braziulienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 192, 200, 732, 734, 736, 1378, 1379)
54. Jurgis Kanapė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 203)
55. Feliksas Tautvaišas (orig: Peliksas Tautvajsas), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 206, 207, 251)
56. Stanislovas Dovydaitis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 208, 209, 224, 228, 229, 231)
57. Ignacas Navickas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 210-223, 225-227, 230, 234, 235, 237, 239-246, 248-250, 253-262, 312, 313, 315, 316, 318-320, 322-332, 349-352, 359, 365-370, 373-379)
58. Ona Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 233, 238, 247, 306-310, 317, 321)
59. Uršulė Liukytė , gyvenamoji vieta: Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 232)
60. Dovydaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 236, 306-310, 317, 321)
61. Liudvikienė-Navickienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 263)
62. Kiusytė , gyvenamoji vieta: Gurbai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 264)
63. Karolius Vaitiekūnas , gyvenamoji vieta: Buvainiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 267)
64. Barvainienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 269)
65. Jovana Vištartienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 269)
66. Pranė Jondžytė (orig: Prane Jondžyče), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 275)
67. Marcijonas Baravykas (orig: marcijons Baravyks), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 273, 274)
68. Liudvikas Slančiauskas (orig: Liudviks Slančauskas), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 271)
69. Veronika Petrutienė-Slančiauskaitė (orig: Veronika Slančausko Petrutiene), gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko sesuo.; apsk.vnt: 272, 555, 1373)
70. Jurgis Čerkauskas , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 280, 281)
71. Levanora Petrutytė (orig: Levanora Petrutyče), gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 282-289)
72. Dominykas Sabaitis (orig: Domininks Sabajtis), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 291)
73. Jurgis Vilčiauskas , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 292-295)
74. Uršulė Mačiulytė (orig: Uršiula Mačiulyče), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 299)
75. Kazimieras Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 300-304)
76. Marijona Liaudenskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 305)
77. Beinorienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 311)
78. Aleksandra Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 314, 336-343)
79. Vincentas Jackus , gyvenamoji vieta: Kančiūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 334)
80. Julijonas Butautis , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k. dal., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 335)
81. Kristina Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 344-346, 1336-1338)
82. Aleksandra Zaloga , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 353)
83. Aleksandra Rutkus , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 354-356)
84. Stanaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 358)
85. Giedrutis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 360, 361)
86. Barbora Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 363)
87. Mataitis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 364)
88. Stanislovas Navickas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 371)
89. Jonas Jasotis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 380)
90. Vipartienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 381)
91. Ignacas Briedis , gyvenamoji vieta: Rubežninkai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 382)
92. Vincentas Šapkus , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 383, 384)
93. Ona Butkienė , gyvenamoji vieta: Gulbinai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 385)
94. Uršulė Adomaitienė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 386)
95. Dapkus , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 387, 388)
96. Magdalena Šutkuvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 390)
97. Skėrienė (orig: Skerienė), gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 392-396)
98. Aloyzas Skėrys , gyvenamoji vieta: Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 397-398)
99. Vincentas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 401, 631, 1358)
100. Šidlauskas , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 402)
101. Petras Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1350)
102. Kazimieras Urmonas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 510, 655)
103. Zabelė Petrutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 512, 515, 523, 534, 537, 550, 552, 558)
104. Julijona Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 513, 520, 521, 534, 535, 540, 548, 555, 564, 569, 579, 584, 590, 591, 593, 632-646, 649, 650, 652, 653, 1384, 1397)
105. Darata Slančiauskaitė (orig: Darata Slanczaukycze, Darata Slanczaucka), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 514, 519, 541, 549, 551, 553, 560, 567, 573, 589, 620, 621, 633-646)
106. Juozas Benelis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 516)
107. Elena Baravykienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 518, 592)
108. Vincentas Braziulis , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 522, 528)
109. Juozas Jurevičius , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 524)
110. Juozas Strakšas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 525)
111. Barbora Karalienė , gyvenamoji vieta: Dameliai k., Žagarės sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 517, 528, 544, 546)
112. Juozas Braziulis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 526, 651, 1064)
113. Vincentas Janužas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 527, 588, 629)
114. Galkuvienė , gyvenamoji vieta: Kyburiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 529)
115. Slančiauskienė-Pilypienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 530, 561, 562)
116. Ona Slančiauskytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 531)
117. Ona Šležienė-Varašauskaitė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 531, 543, 557, 565, 570, 575, 581, 583, 598, 627, 633-646)
118. Dragūnienė , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 545, 571, 600, 603-615)
119. Marijona Urmonaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 539)
120. Dragūnienė , gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 630)
121. Barbora Jurevičienė-Dragūnaitė , gyvenamoji vieta: Žagarė sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 538, 542, 547, 559, 566, 568, 582, 584, 594, 597, 599, 603-615, 617, 633-646)
122. Antanina Grigutytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 554)
123. Ona Urmonaitė (orig: Ona Urmonycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 556, 563, 602-615, 622, 623, 625)
124. Julijana Kardišauskaitė (Kardišauskytė) (orig: Julijana Kardiszauckycze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 572, 1321)
125. Barbora Paleckienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 536, 576)
126. Barbora Slančiauskienė-Čeputytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 585, 1047)
127. Juozas Vaičiulis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 586)
128. Zuzana Urmonaitė (orig: Zuzana Urmona, Urmonyczes), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 577, 578, 601)
129. Ramonienė , gyvenamoji vieta: Džiugiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 616)
130. Feliksas Slančiauskas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 628)
131. Jonas Lydeikis , gyvenamoji vieta: Ražai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 647, 654, 735)
132. Jonas Kipšas , gyvenamoji vieta: Toliočiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 648)
133. Liudovika Urmonienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 657)
134. Elzbieta Vaičiulienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 658)
135. Petronėlė Daknienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 660)
136. Monika Adomaitytė (apsk.vnt: 661)
137. Elzbieta Slančiauskaitė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 662)
138. Juozas Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 663)
139. Mateušas Tadeušas Slančiauskas (tėvas) , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 7, 8, 11, 15, 18, 24, 166, 702, 703, 1053, 1054, 1132, 1296, 1316, 1318, 1333, 1361, 1362, 1365, 1451)
140. Liudvina Braziulytė , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 730)
141. Juozas Gendvilas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 732, 1366)
142. Vincentas Čeputis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 733)
143. Jonas Baravykas , gyvenamoji vieta: Pumpėnai mstl., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 737)
144. Rimdžiuvienė , gyvenamoji vieta: Buivydžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 738)
145. Gasparas Čekanauskas (orig: Gaspars Czekanauckas), gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 739, 739a, 740)
146. Staniulis , gyvenamoji vieta: Linkuva m., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 740)
147. Tamošius Stasiulis , gyvenamoji vieta: Linkaičiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 410, 746)
148. Kazimieras Jonaitis , gyvenamoji vieta: Juodžiai k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 890-927)
149. Jonas Trumpulis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 932, 933, 1024a)
150. Ona Krasauskienė (orig: Ona Karsauckiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 934-936, 990)
151. Darata Petrauskienė (orig: Darata Petrauckiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 937)
152. Antanas Rimeika , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 938, 940, 1007, 1008, 1012, 1015, 1017)
153. K. Žigulienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 939)
154. Jonas Jutis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 941)
155. Pranciškus Rimdžius (orig: Prance Rimdžus), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 942-948)
156. Anelė Ambrožienė (orig: Anielije Ambrožiene), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 949)
157. V. Laurinavičius (Laurinavičienė) (orig: V. Laurinaviczie), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 950)
158. Juozas Guščius , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 987)
159. Jonas Strimaitis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 988)
160. Levanora Kaminskienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 989)
161. Julijana Rimeikienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 991, 1019)
162. V. Žigulis (orig: V. Zigulis), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 992)
163. J. Kaminskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1009)
164. A. Vanušauskas (orig: A. Wanušauckas), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1011)
165. J. Jokūbaitis (orig: J. Jokubaitis), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1013)
166. A. Povilauskis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1014)
167. J. Trugatėlis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1016)
168. Rozalija Misienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1010)
169. V. Misas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1018)
170. Jonas Kernis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1021)
171. Petras Kaminskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1022, 1023, 1023a)
172. Ignacas Briedis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1024)
173. Pirnutienė , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1025)
174. D. Tilikis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1026)
175. Jokūbaitienė (orig: Jokubaitienė), gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1027)
176. K. Malinauskas , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1028)
177. D. Impuolis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1029)
178. J. Ripskis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1030)
179. A. Rokutis , gyvenamoji vieta: Sargūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1034, 1035)
180. S. V. Žentas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1041)
181. Domicelė Žilaitė (orig: Domcelė Žylaičia), gyvenamoji vieta: Kamajai sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1042, 1044)
182. Pilypas Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1043)
183. Klemensas Ramašauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1045)
184. Kazys Janušauskas (orig: Kažius Janušiuks), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1048, 1072)
185. Antosė Gaudušytė (orig: Antose Gaudešyče, Gauduszycze), gyvenamoji vieta: Šunikiai k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1049, 1294)
186. Marijona Čeputytė (orig: Marijona Čeputyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1050, 1287-1289, 1306, 1391-1396)
187. Ignacas Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1051)
188. Tamošius Skablauskas , gyvenamoji vieta: Pociūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1052, 1343)
189. Jančiauskienė (orig: Jančauskienė), gyvenamoji vieta: Bilžiai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1056)
190. Anastazija Slančiauskienė (orig: Nastazije Slančiauskiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1057, 1307)
191. Ignacas Petrutis , gyvenamoji vieta: Jauneikiai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1059)
192. Viktė Urmonaitė (orig: Vikte Urmonyče), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1060)
193. Jonas Striupeikis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1065)
194. Telesporas Daknys , gyvenamoji vieta: Laumakiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1100)
195. Juozas Sungaila , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1149, 1398)
196. Juozapas Staponaitis (orig: Juozapats Staponaitis), gyvenamoji vieta: Račiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1273)
197. Morta Kragytė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1297, 1298)
198. Juozas Mingaila , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1302, 1303)
199. Brigita Čeputytė (orig: Brigyta Czeputycze), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1304, 1342)
200. Elyzas Čepulis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1308, 1309)
201. Strakšienė , gyvenamoji vieta: Šimkūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1313, 1402)
202. Juozas Adomaitis , gyvenamoji vieta: Ročkiai k., Gaižaičių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1315)
203. Miliūnas (orig: Miliuns), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1315)
204. Anastazija Dimšienė (orig: Nastazija Dimsziene), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1322)
205. Marijona Slančiauskienė , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1330)
206. Pranciškus Grigutis , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Mato Slančiausko krikšto tėvas.; apsk.vnt: 1334, 1335)
207. Juozas Petrauskas (orig: Juozas Petrauckas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1344)
208. Marcijonas Pikelis , gyvenamoji vieta: Rudiškiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1347)
209. Juozas Brazauskas (orig: Juozas Brazauckas), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1355)
210. Jonas Narutis , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1356)
211. Juozas Baravykas , gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1359)
212. Pranciškus Kragas , gyvenamoji vieta: Ziniūnai k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1359)
213. Pranciškus Liaudenskas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1363)
214. Aloyzas Striupeikis (orig: Elyzas Striupeikis), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1367)
215. Kazimieras Tautvaišas , gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1368)
216. Pilypas Meška , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1374)
217. Teodora Bandzevičiūtė (orig: Tavadora Bandzicze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1375)
218. Ieva Janušytė (orig: Jieva Januszicze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1376, 1377)
219. Čekanauskienė , gyvenamoji vieta: Jankūnai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1380, 1381)
220. Čeputienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1382)
221. Batulienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1383, 1386)
222. Stulgienė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1385)
223. Ona Čepulytė , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1388, 1389)
224. Norvaišienė , gyvenamoji vieta: Bičiušiai vs., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1390)
225. Silvestras Gutauskas , gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1431)
226. Matas Slančiauskas (apsk.vnt: 1444-1450)
227. Ona Baravykaitė (orig: Ona Baravykucze), gyvenamoji vieta: Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1456)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1968 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Andželika Jakubynienė - skaitmenino (2012 m. )
3. Andželika Jakubynienė - inventorino (2013 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

 

← Į sąrašą