LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1063
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Juodosios knygos
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Matas Slančiauskas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, sudarytas iš mažo formato knygelių, rašyta juodu ir mėlynu rašalu, tarmiškai, rašalas išblukęs, tapęs rudos spalvos, tekstai įskaitomi. Rinkinio parametrai – 13,5x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 440
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius, sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 m. (Pastabos: Knygoje publikuota dalis Mato Slančiausko užrašytos medžiagos (LMD I 1063).)

2. LMD I 341 (Pastabos: Kopija LMD I 1063 (510-663))

Anotacija: Rinkinį sudaro 192 dainos, 13 sutartinių, 8 lopšinės, 10 šokių, ratelių , žaidimų dainų, 2 giesmės, 1 raudos parodija, 13 eilėraščių, 10 žaidinimų, 79 pasakos, 17 padavimų, 37 anekdotų, 219 sakmių, 37 pasakėčios, 4 parabolės, 17 padavimų, 40 pasakojimų, 5 etnografiniai aprašai, 2 pasikalbėjimai, 2 sapnų pasakojimai, 1 trumpasis pasakymas, 403 tikėjimai, 21 liaudies medicinos tekstas, 1 liaudies veterinarijos tekstas, 51 užkalbėjimas, 93 patarlės ir priežodžiai, 183 mįslės, 19 minklių, 9 linkėjimai, 20 keiksmų, 11 įvairių. Inventorinimas tikslintas 2013 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1503
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. įvairūs kiti (169-171, 509, 724-726, 731, 748, 1075, 1152)
2. LIAUDIES MEDICINA (190-192, 221, 222, 254, 263-266, 275, 282, 353, 396, 401, 1129-1132, 1425, 1426)
3. TRUMPIEJI PASAKYMAI (944)
4. PADAVIMAI (1009, 1092, 1226, 1247-1249, 1296-1303, 1366, 1367, 1446)
5. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (1076, 1404, 1406, 1408, 1421)
6. UŽKALBĖJIMAI (41-44, 46-79, 81, 88-92, 97, 100, 360, 361, 371, 980, 1056)
7. SAKMĖS (1-37, 83, 94-96, 99, 122, 127, 165, 185, 383, 384, 732-739, 739a, 740-745, 937-940, 942, 949, 960, 961, 988-992, 994-1005, 1007, 1010-1020, 1030, 1048-1050, 1057-1061, 1079, 1141, 1223-1233, 1235-1239, 1250, 1253-1275, 1279, 1282, 1283, 1287-1290, 1292-1295, 1304-1334, 1336-1342, 1344-1348, 1351, 1353-1356, 1358, 1370, 1375, 1409-1412, 1429, 1433)
8. LIAUDIES DAINOS (510-632, 643-654, 656-663, 664-700, 730, 1032-1040, 1051, 1099)
9. SUTARTINĖS (655 (1-13))
10. LOPŠINĖS (708-714, 1031)
11. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (633-642)
12. PASIKALBĖJIMAI (163, 164)
13. SAPNŲ PASAKOJIMAI (1407, 1443)
14. LINKĖJIMAI (134-143)
15. KEIKSMAI (144-162, 1077)
16. TIKROSIOS MINKLĖS (1105-1123)
17. ŽAIDINIMAI (715-723, 943)
18. MĮSLĖS (749-931)
19. PASAKĖČIOS (1024-1027, 1450 (1-31), 1454, 1455)
20. PASAKOS (729, 934, 936, 941, 950-958, 987, 1008, 1021, 1022, 1028, 1029, 1041, 1053, 1054, 1124-1127, 1142, 1149, 1153, 1234, 1241-1246, 1251, 1252, 1284-1286, 1291, 1335, 1349, 1350, 1352, 1359-1365, 1368, 1369, 1374, 1376, 1377, 1381-1385, 1390-1396, 1398-1401, 1403, 1451-1453, 1456)
21. PRIEŽODŽIAI (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
22. PATARLĖS (479-481, 664a, 701-707, 935, 993, 1021a, 1023, 1023a, 1047, 1063, 1065, 1128, 1133-1135, 1137, 1138, 1155-1221, 1432)
23. TIKĖJIMAI (38-40, 45, 80, 82, 84-87, 93, 98, 101-121, 124-126, 128-134, 177-184, 186-189, 193-219, 223-253, 255-262, 267-274, 276-281, 283-317, 321-350, 352, 354, 357-359, 362-382, 385-395, 397-400, 402-478, 482-508, 746, 747, 948, 959, 962-979, 981-985, 1006, 1062, 1064, 1066-1074, 1081, 1082, 1240, 1277, 1278, 1280, 1281, 1351, 1371-1373, 1405, 1434, 1436-1441)
24. LIAUDIES VETERINARIJA (351)
25. EILĖRAŠČIAI (932, 933, 1042- 1046, 1222, 1444, 1445, 1447-1449)
26. GIESMĖS (1101, 1102)
27. RAUDŲ PARODIJOS (1397)
28. PARABOLĖS (1088, 1090, 1091, 1097)
29. PASAKOJIMAI (123, 172-176, 280, 281, 355, 356, 362, 727-728, 948a, 986, 1052, 1055, 1093, 1095, 1099, 1100, 1140, 1276, 1413-1420, 1422-1424, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435, 1442)