LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 87
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Al. Spudo ir A. Saurusaičio dainų rinkinio nuorašas
Sudarymo metai: 1910
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašytas juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos, tekstas aiškiai įskaitomas; parametrai 23x37 cm.
Pastabos: Šio rinkinio medžiaga perrašyta nežinomo asmens. Manoma, kad tai vienas iš LMD darbuotojų, nes ta pati rašysena ir rinkinio sudarymo metodas kartojasi kituose LMD rankraščiuose. Pirmos aštuonios dainos iškirptos iš laikraščio. Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 15
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1002 Rinkinyje yra Al. Spudo ir kitų rinkėjų užrašyta tautosaka.

Anotacija: Rinkinį sudaro 42 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 42
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1, 1a, 1b, 2-4, 4a, 4b, 5-17, 17a, 17b, 18-35)
Užrašymo metai: nuo: 1901 iki: 1910
Užrašymo metų pastabos: A. Spudo dauguma dainų užrašyta 1910 m., keletas 1901 m., laikraščio iškarpose esančių dainų užrašymo metai nenurodyti. Kada užrašė A. Saurusaitis – nežinoma.
Užrašytojas: 1. Al. Spudas (pastabos: užrašė 12-35 nr.)
2. A. Saurusaitis (pastabos: užrašė 5-11 nr. )
Užrašymo vieta: 1. Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gataučiai, Linkav. par., Panevežio pav. )
2. Griškabūdis sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Griškabūdžio ap., Suv. gub. , pastabos: apsk. vnt.: 5-11)
Pateikėjai: 1. A. Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 26, 35)
2. Ignacas Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 12-13, 27)
3. Zigmas Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 2-3)
4. Emilija Spudienė , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 19-25, 28-34)
5. Teodora Spudaitė , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1, 1a, 1b)
6. Petras Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14-17, 17a, 17b, 18)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1956 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

← Į sąrašą