LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 55
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos surinktos Tauragnų parap., Kauno gub., Ežerenų apsk. per Kazimierą Gineitį, mokinį 5-tos klesos P. R. M.
Archyvo antraštė : Kazimiero Gineičio dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu ir mėlynu rašalu. Mėlynas rašalas ryškus, nepakeitęs spalvos. Juodas rašalas pašviesėjęs, vietomis blyškus. Raštas aiškus, įskaitomas. Rinkinio parametrai 38×23 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu, LMD inventorinimo antspaudas su rinkinio numeriu.
Prie kai kurių dainų yra pieštuku užrašytos rinkėjo pastabos.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 136
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 244

2. LMD I 245

Anotacija: Rinkinį sudaro 128 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 128
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-128)
Užrašymo metai: 1911
Užrašytojas: Kazimieras Gineitis (pastabos: 5 klasės mokinys.)
Užrašymo vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tauragnai, Tauragnų dv., Tauragnų parap., Kauno gub., Ežerenų apskr. )
Pateikėjai: 1. Jadvyga Gineitytė (orig: Jadvyga Gineityčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-3, 12-20, 26-29)
2. Marcelė Gineitienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 4, 5, 109-116)
3. Agota Stankelytė (orig: Agota Stankelyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 6-9, 30-36, 40, 43-45, 53, 84, 92, 124)
4. Jadvyga Vilkauskytė (Vilkauskaitė) (orig: Jadvyga Vilkauskyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 10, 11)
5. Kazimieras Gineitis (orig: Kaz. Gineitis), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 21)
6. Silva Ilčiukas , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Radeikiai (apsk.vnt: 24, 38, 39)
7. Justina Zakarkytė (Zakarkaitė) (orig: Justa Zakarkyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 46-52, 65-68, 68a, 69-83, 93, 117)
8. Teklė Gineitytė (orig: Tekla Gineityčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 54)
9. Jona Stankelytė (orig: Jona Stankelyčia), gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 55, 56)
10. Agota Vilkauskienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 57, 59-64, 85-91, 97, 98)
11. Marė Kviklytė (apsk.vnt: 94-96, 102-108)
12. Adolfas Stundžia (apsk.vnt: 99-101)
13. Konstancija Zakarkienė , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 58, 119-123, 128)
14. Tekla Dumbravienė (apsk.vnt: 118, 125-127)
15. Jonas Kazlauskas (Tauragnai) , gyvenamoji vieta: Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 25)
16. Antanas Žalnierius (orig: Antanas Žalneris, Žalnieris), gyvenamoji vieta: Tauragnai sen., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 34, 41, 42)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

 

← Į sąrašą