LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 267
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama, raštas įskaitomas. Rašyta mėlynu ir juodu rašalu, pataisymai ir prierašai daryti pilku, raudonu ir mėlynu pieštuku. Kai kurie lapai įplyšę. Rinkinio parametrai 23x37 cm
Pastabos: Nr. 353-786 yra vaistažolių sąrašas sudarytas pagal abėcėlę, kuris naudojamas surasti reikiamą vaistažolę, esančią Nr. 1-352.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 106
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 484 (Pastabos: Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

2. LMD I 253 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 855 liaudies medicinos (augalų pavadinimai, jų gydomosios savybės, gydymo būdai, sakmių fragmentai, gydomieji užkalbėjimai) ir 42 liaudies veterinarijos tekstai.

Inventorinimas patikslintas 2010 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 897
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES MEDICINA (1-849, 869-874) (Pastabos: Pateikti augalų pavadinimai (kai kurie lotyniškai), aprašomi gydymo būdai. )
2. LIAUDIES VETERINARIJA (850-868, 875-897)
3. GYDOMIEJI UŽKALBĖJIMAI (84, 235, 297)
4. SAKMĖS (84, 297)
Užrašymo metai: nuo: 1888 iki: 1891
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: Nr. 1-868, 874-897)
2. Vincentas Bakutis (pastabos: Nr. 869-873)
Užrašymo vieta: 1. Paserbentys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Budriškės k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Budriškės, Šaulų pav., Papilenų par. )
3. Dovainava ist. dv., Raseinių vls., , Raseinių apskr. (originale: Dovaoinovo , pastabos: Nr. 51-53)
4. Būdos k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: iš kaimos Buda, Eržvilko parap., Raseinių pav. )
5. Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: iš Kalnujų )
6. Paišlynys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: iš Paišline, Resiai. par. )
7. Medininkai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: isz Medininkų kaimos Girkalne parak. )
8. Poškiškė k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Isz Poiszkinių kaimos )
9. Burbiškiai k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kauno pavets, Seradžiaus par., Burbiškės )
10. Vidauja k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: nu Vydaujes kaimas, Girkalne par., Raseinių pav. )
11. Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Raseinių par. )
Pateikėjai: 1. Elzbieta Nebagienė , gyvenamoji vieta: Paišlynys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Juzienė Paulauskienė , gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 98)
3. Keperutienė , gyvenamoji vieta: Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 96, 181, 182, 185, 186, 188-193, 195, 196, 198-200, 281, 283)
4. Marcijona Keperutienė , gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 202, 203, 282, 291-297)
5. Želvis , gyvenamoji vieta: Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 252)
6. Jurgis Sireika , gyvenamoji vieta: Būdos k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 787-849)
7. Pranciškus Cimermonas , gyvenamoji vieta: Vidauja k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 850-868)
8. Ignacas Lazdauskis , gyvenamoji vieta: Poškiškė k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 874)
9. Jokūbas Karčiauskis , gyvenamoji vieta: Medininkai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 875-897)
10. Vincentas Bakutis , gyvenamoji vieta: Paserbentys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2-49, 54-94, 97, 99-119, 122-156, 205, 206, 208, 210-238, 241-244, 246, 248-251, 253-255, 261-279, 286, 288-290)
11. Barbora Juciuvienė , gyvenamoji vieta: Dovainava ist. dv., Raseinių vls., , Raseinių apskr. (apsk.vnt: 50-53, 239, 240)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

 

← Į sąrašą