LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 484
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Knigile patarliu arba pasaku tikruju senowis gadines žamaičiu no senu žmonu girdietas roszau 1892
Archyvo antraštė : Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rinkinį sudaro du mažo formato sąsiuvinukai. Rašyta lenkiškais rašmenimis, didžiosiomis raidėmis. Rinkinio parametrai: 11,7X18,3 cm. ir 12x11,8 cm.
Pastabos: Tautosakos užrašytojo pavardę „V. Bakučio” nurodo Jonas Basanavičius (užrašyta mėlynu pieštuku).

Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 168
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 267 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

2. LMD I 379 (Pastabos: Vincento Bakučio dainų rinkinys)

3. LMD I 185 (Pastabos: Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 765 (Pastabos: Vincento Bakučio dainų rinkinys)

Publikacijos: 1. “Pasakos, sakmės, oracijos” (Pastabos: Surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis ; [paruošė B. Kerbelytė ir K. Viščinis ; redagavo A. Aleksynas])
Anotacija: Rinkinį sudaro 3 laiškai 13 pasakų, 2 patarlių ir priežodžių. Inventorinimas tikslintas 2014 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 18
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10)
2. LAIŠKAI (1c, 1d, 5a)
3. PATARLĖS (1a, 1b)
4. PRIEŽODŽIAI (1a, 1b)
Užrašymo metai: nuo: 1889 iki: 1892
Užrašytojas: Vincentas Bakutis
Užrašymo vieta: 1. Nieko nerasta (originale: isz Galeusiu kaimo , pastabos: Apsk. vnt.: 6a, 9a Vietovės identifikuoti nepavyko.)
2. Nieko nerasta (originale: isz kaimas Gerszepelkis Reseinio parakvias , pastabos: Vietovės tiksliai identifikuoti nepavyko. Manoma, kad tai buvęs kaimas Raseinių r. Apsk. vnt.: 1)
3. Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz kaimas Kalnuiu , pastabos: Apsk. vnt.: 5)
4. Nieko nerasta (originale: isz kaimas Kudrakielia Reseinio pavitu ir parakvias , pastabos: Vietovės tiksliai identifikuoti nepavyko. Manoma, kad tai buvęs kaimas Raseinių r. Apsk. vnt.: 2)
5. Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz kaimas Pakalnupi,Reseinio para , pastabos: Apsk. vnt. 7a)
6. Nieko nerasta (originale: isz kaimas Pawinkszanai Resenio parakvias , pastabos: Vietovės tiksliai identifikuoti nepavyko. Apsk. vnt.: 3)
7. Nieko nerasta (originale: isz kaimas Penbinės, Reseniu parak. , pastabos: Vietovės identifikuoti nepavyko. Apsk. vnt.: 4)
8. Nieko nerasta (originale: isz kaimo Spanginu arba Kalnuiu , pastabos: Apsk. vnt.: 7 Vietovės identifikuoti nepavyko.)
9. Gervinė k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz kaimus Gerwinio Resenio parak , pastabos: Apsk. vnt.: 10)
10. Vailabai k., Viduklės sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz kaimus Wailabu, Widukles par. , pastabos: Apsk. vnt.: 6, 9)
11. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: kaimo Serbenti Reseinio parokviosa , pastabos: 1c, 1d, 5a)
12. Arškainiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: kaimo Urskainiu Resen , pastabos: Apsk. vnt.: 8)
Pateikėjai: 1. Vincentas Margys (orig: Wincnta Margies) (apsk.vnt: 1)
2. Mateušas Bakutis (orig: Bakutis Matavszas ) (apsk.vnt: 2)
3. Stanislovas Peleckis (apsk.vnt: 3)
4. Ona Sabutienė iš Raseinių par. (apsk.vnt: 4)
5. Tamošius Braunas (orig: Tamoszius Brauna), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 5)
6. Dominykas Mažinta (orig: Daminiki Mazinta) (apsk.vnt: 6a)
7. Nikodemas Stankus (orig: Stankus Mikodima), gyvenamoji vieta: Vailabai k., Viduklės sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.
8. Martynas Šliburys (orig: Szluburio Martina), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7)
9. Tamošius Jocius iš Pakalnupių k. , gyvenamoji vieta: Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7a)
10. Vincentas Baltrušaitis , gyvenamoji vieta: Arškainiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 8)
11. Jonas Bakutis (apsk.vnt: 9a)
12. Juozapas Samuilis , gyvenamoji vieta: Gervinė k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (2014 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

 

← Į sąrašą