LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 379
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Knigelie Dainu. Sutaisitas ir surinktas 1892 lapkristis meno 16 dino pinedili. Pabigio raszitie wakaria. W. Bakutis [1-o pluošto pavadinimas]
Archyvo antraštė : Vincento Bakučio dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Vincentas Bakutis
Sudarymo vieta: 1. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, susidėvėjęs, lapų kraštai įplyšę, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, tekstai sunkiai įskaitomi; parametrai skirtingų formatų – 11,5x15 cm., 12x19 cm.
Pastabos: Pastabas mėlynu rašalu užrašė dr. Jonas Basanavičius. Kai kurie puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 110
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 185 Rinkinyje – V. Bakučio užrašyta tautosaka.

2. LMD I 484 Rinkinyje – V. Bakučio užrašyta tautosaka.

3. LMD I 476 a Rinkinyje – V. Bakučio ir M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.

4. LMD I 229 Rinkinyje – V. Bakučio pateikta tautosaka (užrašė M. Davainis-Silvestraitis).

5. LMD I 267 Rinkinyje – V. Bakučio pateikta tautosaka (užrašė M. Davainis-Silvestraitis).

6. LMD I 420 Rinkinyje – V. Bakučio pateikta tautosaka (užrašė M. Davainis-Silvestraitis).

7. LMD I 193 Rinkinyje – V. Bakučio pateikta tautosaka (užrašė M. Davainis-Silvestraitis).

Anotacija: Rinkinį sudaro 34 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-34)
Užrašymo metai: nuo: 1891 iki: 1892
Užrašytojas: Vincentas Bakutis
Užrašymo vieta: 1. Arškainiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Kaimas Arszakaine, netuli miesta Reseino )
2. Aukštrakiai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kaimas Aukstrakia, Reseino parakvias )
3. Birbiliškė k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kaimas Birbeliskis, Girkalne parakvias )
4. Kniečiai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kaimas Kniciu, Girkalne parakvias )
5. Paišlynys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kaimas Paislino, Reseniu parakvias )
6. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Kaimas Serbento, Reseino parakv. )
7. Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Pawidaviai, Girkalne parakvis )
Pateikėjai: 1. Marijona Advenčikė (orig: Mariona Adwencike), gyvenamoji vieta: Paišlynys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Teodoras Gudelis (orig: isz Gudele Tawadora), gyvenamoji vieta: Kniečiai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Dominykas Kiepuras (orig: isz Daminika Kiepuro), gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 5)
4. Vincentas Baltrušaitis (orig: Winctas Baltruszaitis), gyvenamoji vieta: Arškainiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 6)
5. Stanislovas Vaitkevičius (Vaitkus) (orig: Stanislova Waitkevicis, Stanislowa Witkaus, Stanislova Waitkaus), gyvenamoji vieta: Kniečiai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: Manoma, kad Stanislovas Vaitkevičius, Stanislovas Vaitkus ir Stanislovas Vitkus yra tas pats asmuo. Visų gyvenamoji vieta sutampa: Kniečių kaimas.; apsk.vnt: 7-8, 11)
6. Jonas Karčiauskis (orig: no Karciauskio Jona), gyvenamoji vieta: Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 10)
7. Antanas Kaščiukaitis (orig: isz Kasciukaicia Antana), gyvenamoji vieta: Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 12)
8. Teodoras Šiulis (orig: Tawadors Sziulis), gyvenamoji vieta: Birbiliškė k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 13)
9. Pranciškus Karpavičius (orig: Pranciskus Karpavicza), gyvenamoji vieta: Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 14)
10. Jonas Norušis (orig: isz Noruszia Jona), gyvenamoji vieta: Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 15)
11. Juozapas Ignatavičius (orig: Jozapas Ignatavicis), gyvenamoji vieta: Aukštrakiai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 2)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 

← Į sąrašą