LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 229
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Priežodžiai nuo žmonių girdeti Resiainių apigardoje 1887 m.
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, kraštai įplyšę ir apdegę. Rašyta mėlynu ir juodu rašalu, tekstai sunkiai įskaitomi. Kai kurie puslapiai išgeltę, rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos. Yra užrašų mėlynu ir raudonu pieštukais. Rinkinio parametrai 22x35 cm., 28,5x23 cm., 23x18 cm.
Pastabos: Kai kurie rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu. J. Basanavičiaus užrašyta medžiaga yra išrašai iš įvairių leidinių, kuriuose minimi lietuvių liaudies muzikos instrumentai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. piešiniai (Pastabos: Nr. 493 – kanklių piešinys.)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 57
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

3. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

4. LMD I 172 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 193 ečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys

6. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys

7. LMD I 201 arytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

10. LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

12. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkiny

13. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas

14. LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

15. LMD I 780 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

16. LMD I 840 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys

17. LMD I 853 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

18.

Publikacijos: 1. „Patarlės ir dainos“ (Pastabos: Leidinyje skelbiamos šio rankraščio pasakos.)
Originalai, kopijos: 1. Didesnė dalis instrumentų aprašų minimi LMD I 198(8-43).
Anotacija: Rinkinį sudaro 1 pasaka, 1 biografinis pasakojimas, 3 sakmės, 54 muzikos instrumentų aprašai, 21 tikėjimas, 422 priežodžiai, patarlės, situaciniai ir trumpieji pasakymai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 502
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. MUZIKOS INSTRUMENTAI (448-452, 454-502)
2. BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI (447)
3. PASAKOS (426)
4. SAKMĖS (423-425)
5. TIKĖJIMAI (427-446, 453) (Pastabos: Nr. 453 – tikėjimas apie medienos parinkimą smuiko gamybai.)
6. PRIEŽODŽIAI (1-422)
7. PATARLĖS (1-422)
8. SITUACINIAI PASAKYMAI (1-422)
9. TRUMPIEJI PASAKYMAI (1-422)
Instrumentai: 1. CIMBOLAI (Pastabos: 448(2))
2. SOLINĖ GITARA (Pastabos: 448(3))
3. BASEDLA (Pastabos: 450)
4. BŪGNELIS (Pastabos: (Orig.Bubnelis)454, 455)
5. KLEKETAS (Pastabos: (orig. Barškyne)457)
6. BŪGNAS (Pastabos: (orig. Būbnai) 456)
7. DAUDYTĖS (Pastabos: 468)
8. MOLIO ŠVILPUKAS (Pastabos: 485)
9. UBIKAS (Pastabos: Orig. piplis,piplys, kliarkinė) 459, 463, 482)
10. MEDŽIO ŠVILPUKAS (Pastabos: (Orig. Švilpine)486)
11. KANKLĖS (Pastabos: 448(1), 493)
12. DAUDYTĖS (Pastabos: 468, 493)
13. KLARNETAS (Pastabos: 473, 479)
14. LENTUTĖS (muzikos instrumentas) (Pastabos: (Orig. čirpinė)451)
15. Kratomieji idiofonai (Pastabos: (Orig. tarškinė) 458)
16. MUZIKINIS LANKAS (Pastabos: (Orig. plerpinė) 452)
17. MEDŽIO ŠVILPUKAS (Pastabos: (Orig. vamzdis ilgasis) 460)
18. SKUDUČIAI (Pastabos: Orig. skaudutis) 475, 481, 493))
19. MOLIO ŠVILPUKAS (Pastabos: (Orig. vamzdžiukas) 485)
20. DŪDMAIŠIS (Pastabos: (Orig. Gudų dūda) 480, (orig. kuline, kobza) 476, (Vilniaus dūda) 477)
21. SIGNALINIS STRYPAS (Pastabos: (Orig. stebulė)469)
22. ŽIEVĖS TRIMITAS (Pastabos: (Orig. truba suktinė) 470)
23. KERDŽIAUS TRIMITAS (Pastabos: (Orig. truba didžioji) 471)
24. OŽRAGIS (Pastabos: (Orig. mažoji trubikė) 472)
25. DIATONINĖ BIRBYNĖ (Pastabos: (Orig. Birbynė) 464, (orig. birbynė mažesnioji) 465, (orig. birbinia) 468)
26. TRIMITAS (Pastabos: (Orig. veltornia) 479)
27. MEDŽIO ŠVILPUKAS (Pastabos: (Orig. švilpinė) 486)
28. VILIOKLIS (Pastabos: (Orig. zuikvamzdis) 487)
29. ŪŽLYS (Pastabos: (Orig. užinė) 488)
30. ARMONIKA (Pastabos: 489)
31. LAMZDELIS (Pastabos: (Orig. liepinis vamzdžiukas, vamzdis liepinis) 467, (lumždže, vamzdis sriugasis,) 474, 461, (vamzdis iš žievės)462, 493)
32. MEDŽIO ŠVILPUKAS (Pastabos: (Orig. liurlinė) 466 )
33. AUGALO LAPAS (Pastabos: (Orig. cipinė) 483)
34. LŪPINĖ ARMONIKĖLĖ (Pastabos: (Orig. bandūra) 484)
35. BŪGNAS (Pastabos: (Orig. bubinas) 493)
36. BLOKFLEITA (Pastabos: (Orig. fleita) 478)
37. SMUIKAS (Pastabos: Nr. 449, 453. Nr. 453-tikėjimas apie medienos parinkimą smuiko gamybai.)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1883 iki: 1919
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: 1-489, 493)
2. Jonas Basanavičius (pastabos: 490-492, 494-502)
Užrašymo vieta: 1. Raseiniai m., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
3. Kalnujai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
4. Kunkojai k. dal., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Iš Konkojų kajmos. )
5. Kamajai k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Kamajų k. )
6. Šarkiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Šarkių k., Raseinių prp. )
Pateikėjai: 1. Fortūnas Buivydas , gyvenamoji vieta: Raseiniai m., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 424)
2. Zaranka , gyvenamoji vieta: Kunkojai k. dal., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: 423)
3. Vincas Bakutis , gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 427-446)
4. Antanas Bitvinskas , gyvenamoji vieta: Šarkiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 425)
5. Mataušas Bakutis , gyvenamoji vieta: Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: 426)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1971 m. sukatalogino pasakas.)
2. Edmunda Rusteikienė - skaitmenino

 

← Į sąrašą