LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 89
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Zmoniu dainos, iš Vilniaus redybos, Trakų pavieto, iš Valkenikų parak., M. Dovaina-Silvestraičio surinktos 1896 m. Spaliaus menesyje
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, vietomis išmuštas rudomis dėmėmis, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos, tekstai įskaitomi; parametrai 22x35,5 cm.
Pastabos: Rinkinyje nurodyta tik pirmo kūrinio pateikėja. Kai kurie puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 9
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

3. LMD I 172 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys

4. LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys

5. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys

6. LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

7. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

13. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

14. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

15. LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 677 a Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 840 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys

18. LMD I 853 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

19. LMD I 983 Mečislovo Davainio-Silvestraičio etnografinis aprašas

20. LMD I 1000 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir Baltramiejaus Demeckio tautosakos rinkinys

21. LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

22. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 8 dainos, 4 etnografiniai aprašai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 12
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-8)
2. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (9-12) (Pastabos: Tekstai susiję su ūkio darbais.)
Užrašymo metai: 1896
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Užrašymo vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkenikų parapija, Trakų pavietas, Vilniaus redyba )
Pateikėjai: Antanina Šelkevičienė (orig: Antonina Šelkevičene), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1956 m.)

 

← Į sąrašą