LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 193
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Labai bloga paskutiniųjų puslapių būklė. Jie per lenkimo liniją įplyšę. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Rinkinio parametrai 22,2×17,8 cm ir 22,8×36,5 cm.
Pastabos: D. Čižiko užrašyta tautosaka prie rinkinio pridėta atsitiktinai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 26
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 703 D. Čižiko tautosakos rinkinys

2. LMD I 14

3. LMD I 89

4. LMD I 93

5. LMD I 172

6. LMD I 198

7. LMD I 201

8. LMD I 229

9. LMD I 267

10. LMD I 253

11. LMD I 267 a

12. LMD I 286

13. LMD I 420

14. LMD I 434

15. LMD I 480

16. LMD I 677

17. LMD I 780

18. LMD I 840

19. LMD I 853

20. LMD I 983

21. LMD I 1000

22. LMD I 203 a

23. LMD I 476 a

24. LMD I 677 a

Anotacija: Rinkinį sudaro 76 tikėjimai, 2 pasakos, 1 pasakojimas, 2 sakmės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 81
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1, 2, 5-78) (Pastabos: Tikėjimai nuo 5-78 yra išrašyti iš „Ivinske kalendoriaus nu 1850 m. ir nu Bokuczio”. Didžiąją tikėjimų dalį sudaro oro spėjimai.)
2. PASAKOS (3, 4)
3. PASAKOJIMAI (79)
4. SAKMĖS (80, 81)
Užrašymo metai: 1888
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: aps. vnt.: 3-79)
2. D. Čižikas (pastabos: aps. vnt.: 1, 2)
Užrašymo vieta: 1. Girkalnis sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Juczkampio k., Girkalne par., Raseinių pav. (Aruodų geografiniame banke tokio kaimo nėra) , pastabos: aps. vnt.: 64-79)
2. Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Pavidaujų k., Girkalne par., Rasiainių pav. , pastabos: aps. vnt.: 3)
3. Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Pempines k., Raseinių par. (Aruodų geografiniame banke tokio kaimo nėra) , pastabos: aps. vnt.: 80-81)
4. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Serbentai, Raseinių par. , pastabos: aps. vnt.: 4-63)
Pateikėjai: 1. Vincentas Bakutis , gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: Nr. 80-81 – V. Bakutis tik perpasakojo iš A. Kriaučiūno girdėttas sakmes. Todėl V. Bakutis nelaikomas šių tekstų pateikėju.; apsk.vnt: 5-63, 80-81)
2. Adomas Kriaučiūnas , gyvenamoji vieta: Raseiniai r. sav., , , Kauno apskr. (apsk.vnt: 80, 81)
3. Jurgis Mickevičius (orig: Jurgis Mickiaviče), gyvenamoji vieta: Pavidaujys k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 3)
4. Tamošius Jocius (orig: Tamoszius Jocius), gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 4)
5. Tamošius Mickaitis (orig: Tamosziaus Mickaiczio), gyvenamoji vieta: Girkalnis sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 64-79)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

← Į sąrašą