LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 480
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 36×22 cm.
Pastabos: Rankraštis yra pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Rinkinyje gausu pastabų, įrašytų paprastu pieštuku.


Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 118
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14

2. LMD I 89

3. LMD I 93

4. LMD I 172

5. LMD I 193

6. LMD I 198

7. LMD I 201

8. LMD I 229

9. LMD I 253

10. LMD I 267

11. LMD I 267 a

12. LMD I 286

13. LMD I 420

14. LMD I 434

15. LMD I 480

16. LMD I 677

17. LMD I 780

18. LMD I 840

19. LMD I 853

20. LMD I 983

21. LMD I 1000

22. LMD I 476 a

23. LMD I 677 a

Publikacijos: 1. Pasakos, sakmės, oracijos/ surinko M. Davainis-Silvestraitis; [sudaryt.: Br. Ke... (Pastabos: Leidinyje skelbiami kai kurie rankraščio tekstai.)
Originalai, kopijos: 1. Dainos Nr. 1-50 yra rinkinio LMD I 14 Nr. 22-71 nuorašai
2. Kai kurie pasakojamieji tekstai kartojasi rinkiniuose LMD I 93, LMD I 840
Anotacija: Rinkinį sudaro 5 sakmės, 1 pasakojimas, 18 pasakų, 53 dainos.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 77
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (52, 53, 53a, 59, 62)
2. PASAKOJIMAI (54)
3. LIAUDIES DAINOS (1-50, 51(1-3)) (Pastabos: Rankraštyje 51 (1-3)numeriu yra pažymėtos dainų pradžios, kurių dainininkės visiškai nemokėjo ar negalėjo prisiminti "Dainų pradžios, kurias dainininkės visiškai nemokėjo...".)
4. PASAKOS (55-58, 60, 61, 63-72, 74, 75)
Užrašymo metai: 1896
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis (orig: M. Dovainos-Silvestravičiaus)
Užrašymo vieta: 1. Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Damaniunų k., Valkeninkų par. Trakų pavieto , pastabos: aps. vnt.: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
2. Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pučkarnes, Valkenįkų pav. Vilniaus gub. , pastabos: aps. vnt.: 40)
3. Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkėnįkų Trakų pavieto, Vilniaus redybos )
Pateikėjai: 1. Marijona Šelkevičiūtė (orig: Mariukė Šelkauskiukė), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1, 42, 49)
2. Antanina Šelkauskienė (orig: Antolka Šelkauskene), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 4, 23, 56, 59-63, 68-70)
3. Gimžauskas (orig: Gemžauskas) (apsk.vnt: 7)
4. Antanina Šelkevičienė (orig: Antolka Šelkiavičienė), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 9, 30, 33, 44, 57, 58, 64-67, 74)
5. Antanina Šelkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 28)
6. Marijona Stanevičienė , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 32, 35)
7. Marcijona Žideliūtė (orig: Marcijona Žideliute), gyvenamoji vieta: Damononys k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
8. Rožė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: Pūčkornės k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 40)
9. Motiejus Šelkevičius (orig: Mateušo Šelkevičes), gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 52-54)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Rima Visackienė - inventorino
3. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą