LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1000
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės. Lapų kraštai stipriai įplyšę, kai kurie lapai sutepti, pageltę, nusėti rudomis dėmėmis. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai skirtingi: 22x35,5 cm., 17x23 cm.
Pastabos: Nr. 4, 49, 54, 55, 57 – užrašytojai nežinomi. Tautosakos rinkėjos J. Davainienės-Silvestraitienės tapatybė nustatyta remiantis B. Kerbelytės knyga „Pasakos, sakmės, oracijos“, V., 1973.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. piešiniai (Pastabos: Nr. 5 – medinio ožio, naudojamo per įvairias šventes, piešinys.)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 262
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų (Pastabos: Nr. 4), 3. rusų (Pastabos: Nr. 21-24)
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos dainos.)

2. LMD I 89 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

3. LMD I 93 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos pasakos ir tikėjimai.)

4. LMD I 172 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

5. LMD I 193 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio ir D. Čižiko užrašyta tautosaka.)

6. LMD I 198 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir S. Bukausko užrašyta tautosaka.)

7. LMD I 201 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Marytės Čenytės užrašyta tautosaka.)

8. LMD I 229 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautoasaka.)

9. LMD I 253 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

10. LMD I 267 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

11. LMD I 267 a (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

12. LMD I 286 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

13. LMD I 420 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio užrašyta tautosaka.)

14. LMD I 434 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio užrašyta tautosaka.)

15. LMD I 480 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

16. LMD I 677 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka.)

17. LMD I 840 (Pastabos: M. Davainio-Silvestraičio užrašytos pasakos.)

Publikacijos: 1. Pasakos, sakmės, oracijos/ surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis; [paruoš... (Pastabos: Leidinyje skelbiami kai kurie rankraščio tekstai.)
2.
Anotacija: Rinkinį sudaro 12 dainų, 2 lopšinės, 29 pasakos, 1 padavimas, 1 anekdotas, 6 pasakojimai, 64 tikėjimai, 12 sakmių, 11 etnografinių aprašų, 1 maldelė, 1 piemenų verkavimas, 3 šokių ir žaidimų dainos, 3 šokių ir žaidimų aprašai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 137
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (2-3, 23, 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 27, 35-37, 41)
2. PASAKOS (4, 13-19, 19a, 20, 26 (21), 28, 31, 44-45, 48, 48a, 49-58, 63-65)
3. ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ FOLKLORAS (5-6, 12) (Pastabos: Nr. 5-6 – pasakojimai apie medinio ožio gaminimą ir jo šokdinimą per vestuves. Nr. 12 – pasakojimas apie šokį „Dvilypį“ arba „Keimerį“.)
4. TIKĖJIMAI (1, 1a, 10 (1-28), 26 (1-20, 22, 23), 29, 39 (1-11)
5. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (7-8, 12)
6. ETNOGRAFINIS APRAŠAS ( 21, 22, 24, 27, 29-30, 40-43)
7. SAKMĖS (32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32h, 32j, 33, 46, 47, 59, 62)
8. LOPŠINĖS (34, 38)
9. MALDELĖS (38a)
10. PIEMENŲ VERKAVIMAI (40)
11. PRIEŽODŽIAI (61)
12. PADAVIMAI (9)
13. PASAKOJIMAI (11, 12, 25, 59, 60, 61)
Užrašymo metai: nuo: 1887 iki: 1891
Užrašytojas: 1. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (pastabos: apsk. vnt.: 1, 1a, 2, 3, 5-8, 27-48, 50-53, 58-62)
2. Baltramiejus Demereckis (pastabos: apsk. vnt.: 9)
3. Vincentas Bakutis (pastabos: Yra keletas tekstų, kuriuos V. Bakutis nuo kitų žmonių perpasakojo M. Davainiui-Silvestraičiui. Todėl V. Bakutis nelaikomas šių tekstų pateikėju. Apsk. vnt.: 41, 60)
4. Julė Davainienė-Silvestraitienė (pastabos: apsk. vnt.: 10-13, 26)
5. Kazimieras Gvildis (pastabos: apsk. vnt.: 14-19)
6. A. Kelpšas (pastabos: apsk. vnt.: 25)
7. Kazimieras Deikus (pastabos: apsk. vnt.: 56)
Užrašymo vieta: 1. Stakiai mstl., Raudonės sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: , pastabos: Apsk. vnt.: 56)
2. Andrušaičiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Andruszaicziai, Resiainių par. )
3. Antvėjai k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Antvejų kaimos, netoli Pašline, Resiainių par. , pastabos: Apsk. vnt.: 32)
4. Nieko nerasta (originale: Aukštišlinio k., Eržvilko parak. , pastabos: apsk. vnt.: 31)
5. Bebirvai k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Bebirwu kaj., Girkalne parakwijas , pastabos: Apsk. vnt.: 9)
6. Blinstrubiškiai ist. dv., Viduklės vls., , Raseinių apskr. (originale: Blinstrubiškes dvaro, Vidukles par., Reseinių pav. , pastabos: Apsk. vnt.: 65)
7. Bliūdžiai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Bludžių kaimas, Girkalne par., Reseinių pav. , pastabos: Apsk. vnt.: 60, 61)
8. Nieko nerasta (originale: Galausių k., Reseinių pav. , pastabos: Apsk. vnt. 57, 63)
9. Palendriai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: iš Palendrių, Reseinių pav. , pastabos: Apsk. vnt.: 62)
10. Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: isz kaimos Pakalnupiu Reseinia parakvijos , pastabos: Apsk. vnt.: 11, 64)
11. Ručiniai k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Isz Ruczionių, Vaszkų par., Panevežio pav.. , pastabos: Nr. 27-30, 37)
12. Nieko nerasta (originale: Isz Skuines, Stakių parakvijes, Kauno pavieto , pastabos: Apsk. vnt.: 50-53)
13. Dvareliškiai k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: kaimas Dvaraliszkių, arti Girkalne , pastabos: Apsk. vnt.: 14-20)
14. Šimkaičiai mstl., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: kaimas Szimkaicziu, parakvijos Girkalnia , pastabos: Apsk. vnt.: 26(1-23))
15. Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Kalnujai, Reseinių par. , pastabos: 38, 49, 54-55, 58)
16. Nieko nerasta (originale: Kasberaičių k., Girkalnio par., Ras. pav. , pastabos: apsk. vnt.: 33)
17. Pareizgupis k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Nuo Pareizgupe, Resiainių par. , pastabos: Apsk. vnt.: 5-8)
18. Panevėžys r. sav., , , Panevėžio apskr. (originale: Panevežio kraštas , pastabos: 48)
19. Pašaltuonys I k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Paszaltuonis, Girkania parakvijos , pastabos: Apsk. vnt.: 12-13, 46)
20. Polimai k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Polimų kaimas, Reseinių par. , pastabos: Apsk. vnt.: 59)
21. Raseiniai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Ressejnių par. , pastabos: apsk. vnt.: 45)
22. Rudžiai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Rudzių kaimas, Girkalne par. , pastabos: Apsk. vnt.: 40)
23. Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Serbentų kaima, Resiainių par. , pastabos: Apsk. vnt.: 1, 34-36, 41, 42, 44, 47)
24. Šaukliai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Szauklių kaimas, Reseinių par. , pastabos: Apsk. vnt.: 43)
25. Vadžgirys mstl., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Vadzgirys , pastabos: Apsk. vnt.: 25)
Pateikėjai: 1. Jurgis Bastys (orig: nuo Jurge Bascze), gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1, 1a, 2, 3)
2. Antanas Kasperaitis , gyvenamoji vieta: Pareizgupis k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 5-8)
3. Fortūnas Buivydas (orig: Fartuna Buividas) (apsk.vnt: 10 (1-28))
4. Tamošius Jocius (orig: Tamoszius Juocius), gyvenamoji vieta: Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11)
5. Lauras Atgalainis , gyvenamoji vieta: Pašaltuonys I k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 12)
6. Stasė Poškuvienė (orig: Stasene Poszkuvene), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 38)
7. Julija Silvestravičienė (apsk.vnt: 37)
8. Ona Bagdonienė , gyvenamoji vieta: Ručiniai k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 27-30)
9. Jurgis Limanauskis (orig: Jurgia Limanauskia), gyvenamoji vieta: Šimkaičiai mstl., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 26(1-23))
10. Kazimieras Paulauskas (orig: Nuo Kazimiera Paulauske), gyvenamoji vieta: Antvėjai k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 32)
11. Dominykas Jonyla (orig: Jonila Domininks) (apsk.vnt: 33)
12. Vincentas Bakutis , gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 34-36, 38a, 42, 44, 47)
13. Julė Davainienė-Silvestraitienė (orig: Julija Silvestravičienė) (apsk.vnt: 37)
14. Vincentas Baltrušaitis (orig: Vincenjta Baltruszaicia), gyvenamoji vieta: Andrušaičiai k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 39)
15. Dominykas Tvarkus (orig: Domininkas Tvarkus), gyvenamoji vieta: Rudžiai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 40)
16. Dominykas Mačiulis (orig: Domininkas Macziulis), gyvenamoji vieta: Serbentai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 41)
17. Povilas Juodis (orig: Juodis Povils), gyvenamoji vieta: Šaukliai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 43)
18. Juozapas Kauplesis , gyvenamoji vieta: Raseiniai ist. vls., , , Raseinių apskr. (apsk.vnt: 45)
19. Mykolas Labanauskas (orig: Labanauske Mikola), gyvenamoji vieta: Pašaltuonys I k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 46)
20. Vladislavas Mockaitis (orig: nuo Vladislava Mockiti), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 49)
21. Antanas Ulinskis (apsk.vnt: 50-53)
22. Stanislovas Lipnevičius (orig: Stanislawas Lipniawicze), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 54-55)
23. Dominykas Pozingis (orig: Daminikas Pozinge) (apsk.vnt: 57)
24. Barbora Juciuvienė (orig: Barbora Juciuvene), gyvenamoji vieta: Kalnujai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 58)
25. Juozapas Karkonas , gyvenamoji vieta: Polimai k., Paliepių sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 59)
26. Vincentas Žemaitis , gyvenamoji vieta: Bliūdžiai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 60)
27. Mateušas Švedaras (orig: Nuo Mateuša Šviadere), gyvenamoji vieta: Bliūdžiai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 61)
28. Dominykas Sabutis (orig: Nuo Sabučio Daminikos ), gyvenamoji vieta: Palendriai k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 62)
29. Agota Mažintienė (orig: Agota Mateušene Mažintene) (apsk.vnt: 63)
30. Jonas Jocius , gyvenamoji vieta: Pakalnupys k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 64)
31. Edvardas Šveistys (orig: nuo Advarta Šveiste), gyvenamoji vieta: Blinstrubiškiai ist. dv., Viduklės vls., , Raseinių apskr. (apsk.vnt: 65)
32. Juozapas Samuilis (apsk.vnt: 31)
33. Kazimieras Keparutis (orig: nog Kazimiera Kieperucsia), gyvenamoji vieta: Pašaltuonys I k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 13)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1971 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
3. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)
4. Rima Visackienė - skaitmenino (2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

 

← Į sąrašą