LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 853
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu, lenkiškais rašmenimis. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 17x20,5 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Sudėtinga nustatyti kai kurių kūrinių žanrus dėl sunkiai įskaitomo rašto. Tautosakos pateikėjai bei užrašymo vieta rankraštyje nenurodyti. Rankraštyje (19 psl.) yra nurrašyta ištrauka iš istoriko, rašytojo Juozapo Ignoto Kraševskio romano „Roma Nerono laikais“, p. 55.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 192
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys

2. LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

3. LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų ir tikėjimų rinkinys

4. LMD I 172 Davainos-Silvestravičiaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Vincento Bakučio, D. Čižiko tautosakos rinkinys

6. LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio, S. Bukausko, tautosakos rinkinys

7. LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

8. LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

9. LMD I 253 M. Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

10. LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

13. LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys

14. LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

15. LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

17. LMD I 677 a (Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

18. LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys

19. LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 2 pasakos, 4 padavimai, 3 etnografiniai aprašai, 39 patarlių ir priežodžių, 1 mįslė, 2 oracijos, 11 tikėjimų, 11 dainų, 1 pasakojimas, 17 įvairūs, 1 pasisveikinimas, 3 pasakymai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 92
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (6, 35)
2. NESUSIKALBĖJIMAI (1)
3. PATARLĖS (2(1-7), 20 (1, 2), 24 (1-6), 32 (1, 2), 34 (1-12), 38a, 39a, 39b )
4. PRIEŽODŽIAI (2(1-7), 20 (1, 2), 24(1-6), 32 (1, 2), 34(1-12), 38 (a, b, c, d, e, f, g, h, m, n), 39a, 39b )
5. MĮSLĖS (38d1)
6. ORACIJOS (36,37)
7. TIKĖJIMAI (3(1-4), 13, 26, 28-31, 33)
8. LIAUDIES DAINOS (8-11, 14-19, 39)
9. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (21-23) (Pastabos: Laiko, pinigų, matų pavadinimai.)
10. PASAKOJIMAI (5)
11. įvairūs kiti (4(1-3),12,,25,27,32,38,38b,38j, 38k, 38l,38m,38n,38o ) (Pastabos: Įvairių žodžių kilmės reikšmės.)
12. PADAVIMAI (20 a, 38d(2-4))
13. TRUMPIEJI PASAKYMAI (7(1-3))
Užrašymo metai: 1867
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainuojamąją tautosaką.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
3. Eligija Garšvienė - inventorino (2011 m. tikslino inventorinimą.)

 

← Į sąrašą