LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 294
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Материалы для Литовской хрестоматий (уже напечатанные) II часть. 1903
Archyvo antraštė : Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, popierius stipriai pageltęs, vietomis išmuštas dėmėmis, rašyta juodu ir mėlynu rašalu, tarmiškai, tekstai įskaitomi; parametrai skirtingi: 22x28, 22x35,5 cm.
Pastabos: Eduardas Volteris panaudojo Kazimiero Būgos ir Adomo Varno užrašytą kalbinę medžiagą rengiant Lietuviškąją chrestomatiją (1904 m.). Nurodytas tik pirmos pasakos pateikėjas.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 31
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 180 Mato Untulio tautosakos rinkinys

2. LMD I 194 Mato Untulio, Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys

3. LMD I 459 Mato Untulio tautosakos rinkinys

4. LTA d 10 Tautosakos komisijos siunčiamųjų dokumentų rinkinys, kuriame yra Matui Untuliui adresuotas laiškas (1932 m.)

5. LMD I 139 Kazimiero Būgos darytas nuorašas iš E. Volterio knygos „Lietuviška chrestomatija“.

6. LMD I 6 Kazimiero Būgos tautosakos rinkinys

7. LMD I 674 Mato Untulio tautosakos rinkinys

8. LMD I 716 Mato Untulio tautosakos rinkinys

Publikacijos: 1. Eduardas Volteris. Lietuviška chrestomatija. Kn. 2. 1904.
Anotacija: Rankraštį sudaro 3 pasakos, 4 sakmės, 9 patarlės ir priežodžiai, 4 mįslės, 2 tikėjimai. Inventorinimas tikslintas 2010 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 22
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-2, 4)
2. PATARLĖS (5-13)
3. PRIEŽODŽIAI (5-13)
4. SAKMĖS (3a, 3b, 3c, 3d)
5. MĮSLĖS (14-17)
Užrašymo metai: nuo: 1901 iki: 1912
Užrašymo metų pastabos: K. Būgos ir A. Varno tautosaka užrašyta 1901 -1902 m., M. Untulio – 1912 m.
Užrašytojas: 1. Kazimieras Būga (pastabos: užrašė 1, 3, 4 nr.)
2. Adomas Varnas (pastabos: užrašė 2 nr.)
3. Matas Untulis (pastabos: užrašė 5-17 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Joniškis r. sav., , , Šiaulių apskr. (originale: )
2. Endriejavas sen., , Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: )
3. Seda sen., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
4. Pažiegė k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Pažiegės, Dusetų parapija )
5. Kvėdarna k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (originale: Kvėdarnos parap. (Ras.apskr.) )
Pateikėjai: Jonas Lingė , gyvenamoji vieta: Pažiegė k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą patikslino 2010 m.)

 

← Į sąrašą